Discontinued App

AflatounPL

Chcesz nauczyć swoje dziecko praktycznego oszczędzania? Chcesz zobaczyć, jak spełnia swoje marzenia i osiąga wyznaczone cele? Przyłącz się ...

Discontinued App

Description

Chcesz nauczyć swoje dziecko praktycznego oszczÄ™dzania? Chcesz zobaczyć, jak speÅ‚nia swoje marzenia i osiÄ…ga wyznaczone cele? PrzyÅ‚Ä…cz siÄ™ do wyjÄ…tkowego programu edukacyjnego, w którym bierze udziaÅ‚ już ponad 2 miliony dzieci z 101 krajów. Co to jest? Aflatoun to ogólnoÅ›wiatowy program, który odkrywa potencjaÅ‚ dzieci i daje uczestnikom wyjÄ…tkowe doÅ›wiadczenia edukacyjne. To jedyny program, który w zrównoważony sposób omawia zagadnienia spoÅ‚eczne i finansowe. Oparty jest na piÄ™ciu kluczowych elementach: 1. osobiste odkrywanie i zrozumienie 2. prawa i obowiÄ…zki 3. oszczÄ™dzanie i wydawanie 4. planowanie i budżetowanie 5. dzieciÄ™ce przedsiÄ™biorstwa Jego cele to: - uÅ›wiadomienie dzieciom ich indywidualnoÅ›ci i wyjÄ…tkowoÅ›ci, przy równoczesnym poszanowaniu innych osób, - przygotowanie do bycia dobrym obywatelem poprzez zachÄ™canie do dbania o prawa swoje i innych, a także mobilizowanie do przestrzegania obowiÄ…zków, - rozwijanie umiejÄ™tnoÅ›ci planowania i zarzÄ…dzania zasobami (w tym finansowymi), - nauka tworzenia przedsiÄ™wzięć finansowych i spoÅ‚ecznych, - wpÅ‚ywanie na ich rozwój osobisty, - uczenie odpowiedzialnoÅ›ci, wytrwaÅ‚oÅ›ci w dążeniu do celu, - rozwijanie krytycznego myÅ›lenia i kreatywnoÅ›ci. DzieciÅ„stwo to cenny czas, w którym kluczowÄ… rolÄ™ odgrywa ciekawość Å›wiata, chęć uczenia siÄ™ i ksztaÅ‚towanie charakteru. Program Aflatoun sprawi, że edukacja spoÅ‚eczno-finansowa stanie siÄ™ atrakcjÄ… zarówno dla dziecka jak i dorosÅ‚ego. Prezentowane w nim nowe sposoby dochodzenia do wiedzy, jej przetwarzania i korzystania z nich w różnych dziedzinach życia, pozwalajÄ… na wspólnÄ… zabawÄ™ caÅ‚ej rodziny. Pragniemy dotrzeć z programem Aflatoun do 100 000 dzieci w Polsce w ciÄ…gu 5 lat. Aplikacja skÅ‚ada siÄ™ z 12 scenariuszy zabaw edukacyjnych, które możesz zrealizować wraz z dzieckiem w dowolnym miejscu przy użyciu zwykÅ‚ych przyborów papierniczych. Ćwiczenia opatrzone sÄ… instrukcjami i komentarzami, dziÄ™ki którym sÄ… Å‚atwe do zastosowania. Program AFLATOUN przeprowadzi „krok po kroku” przez caÅ‚y proces edukacyjny. Czas wspólnej zabawy to min. 8 godzin. PamiÄ™taj jednak, że w każdej chwili możesz przerwać ćwiczenie i powrócić do niego, gdy uznasz, że znów masz ochotÄ™ na dobrÄ… zabawÄ™. Ostatnim elementem aplikacji jest Multimedialna Przygoda, do której zapraszamy dzieci w każdym wieku.

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 38.32 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about AflatounPL

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more