Discontinued App

Bách khoa toàn thÆ° (Tiếng Việt) / Encyclopedia (Vietnamese)

Tiếng là hoàn thành bản sao của Wikipedia tiếng trên của iPhone hoặc iPod. Điều này có nghÄ©a là không có truy cập ...

Discontinued App

Description

Tiếng là hoàn thành bản sao của Wikipedia tiếng trên của iPhone hoặc iPod. Điều này có nghÄ©a là không có truy cập internet là cần thiết để tìm kiếm và xem bài viết. Ứng dụng này là cách nhanh nhất và Ä‘Æ¡n giản nhất để duyệt Wikipedia - và nó làm việc trong má»™t máy bay, trên đỉnh núi, trong má»™t đường hầm, và nÆ°á»›c ngoài. (Hoặc, nếu bạn là má»™t người dùng iPod Touch, bất cứ khi nào bạn không có wifi.) Khi bạn lần đầu tiên khởi Ä‘á»™ng Bách khoa toàn thÆ°, bạn sẽ được yêu cầu tải về má»™t bản sao của cÆ¡ sở dữ liệu Wikipedia, mà sẽ chiếm khoảng 80 MB của không gian trên thiết bị của bạn. Đối vá»›i câu hỏi thường gặp, hãy đầu đến http://collison.ie/wikipedia-iphone/faq. FEATURES - Không có yêu cầu truy cập internet - Hoàn thành văn bản của Wikipedia tiếng Việt * - Tức tìm kiếm các tiêu đề bài báo - Hoàn toàn chức năng liên kết giữa các bài viết - Danh mục đường mòn, để bạn có thể dá»… dàng tham gia vào việc duyệt web thông thường hay thay đổi Wikipedia. Đánh giá - "Má»™t trong những Seven Must-Have Offline Apps For Your iPhone / iPod Touch" - New York Times - "It's của người xin có giang HÆ°á»›ng dẫn về Galaxy nhận ra" - Desinformado - "Nó là má»™t trong những lý do tôi mua má»™t máy iPod touch" - Lennart N. - "Đó là tốt nhất và hữu dụng nhất ứng dụng iPhone tôi biết" - Alexander C. * Má»™t số phần của bài viết mà không phải là rất hữu ích trên má»™t thiết bị di Ä‘á»™ng (nhÆ° là tài liệu tham khảo) đã được loại trừ, nhÆ°ng tất cả các văn bản bài báo thá»±c tế được bảo tồn. Ngoài ra, chỉ có Ä‘iều hợp được tải xuống - mô tả hình ảnh, hồ sÆ¡ người dùng, vv, không được bao gồm. Mistake in this translation? Please let us know at translations@steamheavyindustries.com -------------------------------- Encyclopedia provides complete copy of the Wikipedia encyclopedia on your iPhone/iPod - meaning no internet access is required to search and view articles. This app is the fastest and simplest way to browse Wikipedia - and it works in a plane, on top of a mountain, in a tunnel, and in other countries. (Or, if you're an iPod Touch user, whenever you don't have wifi.) When you first launch Encyclopedia, you will be required to download a copy of the Wikipedia database, which will occupy about 80 MB of space on your device. For frequently asked questions, please head to http://collison.ie/wikipedia-iphone/faq. FEATURES - No internet access required - Complete text of the Vietnamese Wikipedia* - Instantaneous search of article titles - Fully functional links between articles - Navigation trail, so that you can easily engage in the usual whimsical Wikipedia browsing. REVIEWS - "The only game in town" - ZDNet - "One of the Seven Must-Have Offline Apps For Your iPhone/iPod Touch" - New York Times - "It's the Hitchhiker's Guide to the Galaxy realised" - Desinformado - "It was one of the reasons I bought an iPod touch" - Lennart N. - "It's the best and most useful iPhone app I know" - Alexander C. * Some parts of articles that aren't very useful on a mobile device (such as references) have been excluded, but all of the actual article text is preserved. In addition, only proper articles are downloaded - image descriptions, user profiles, etc., are not included. ------------------------------ Mistake in this translation? Please let us know at translations@steamheavyindustries.com

More

Technical specifications

Version: 3.1

Size: 9.9 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Bách khoa toàn thÆ° (Tiếng Việt) / Encyclopedia (Vietnamese)

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more