Discontinued App

Bauman / Bałka

Publikacja interaktywna na podstawie wyjątkowej, wielogatunkowej książki. Esej wizualny i dźwiękowy, rozmowa – wymiana myśli i obrazów wokół motywów, ...

Discontinued App

Description

Publikacja interaktywna na podstawie wyjątkowej, wielogatunkowej książki. Esej wizualny i dźwiękowy, rozmowa – wymiana myśli i obrazów wokół motywów, z którymi jej bohaterowie, Zygmunt Bauman (1925), socjolog, filozof, uznany za jednego z najważniejszych myślicieli XX i XXI wieku, oraz Mirosław Bałka (1958), artysta rzeźbiarz, pracują na co dzień, każdy z nich w swojej własnej dziedzinie i wybranymi przez siebie narzędziami. Bohaterowie spotykali się już wcześniej na kartach katalogów artysty: m.in. How It Is, (2009) czy fragment, (2011), teraz ich spotkanie nabrało szczególnej formy i treści. A dzięki aplikacji każdy jej użytkownik może stać się jego częścią: słuchaczem, podglądaczem, a także współrozmówcą. Wchodzenie w tę wielopoziomową narrację tekstowo-obrazową pozwala wniknąć w świat przenikających się doświadczeń historycznych, politycznych i artystycznych, poznać szczególnego rodzaju wrażliwość na dotknięcie rzeczywistości, i obcować z materialnością świata, przechowywanymi przez nią śladami i resztkami tego, co byłe a co ożywa w tej niezwykłej wymianie. Użytkownik aplikacji, czytelnik, widz i słuchacz wkracza w polisensoryczny, bogaty świat obrazów i problemów związanych z tym, co dotyczy nas wszystkich, choć w różnym stopniu i na różny sposób. To podróż, która angażuje w sposób absolutny i dowodzi, że z sieci powinowactw tych myśli i obrazów nie sposób się na dobre wyplątać; zostają one z każdym, kto zdecyduje się na tę przygodę, na dobre i na złe. The interactive publication is based on an exceptional, multi-genre book. It is a visual and audio essay, a conversation – an exchange of thoughts, impressions and images associated with motives with which its protagonists: Zygmunt Bauman (1925), renown sociologist and philosopher, considered one of the leading thinkers of the 20th and 21st centuries, and Mirosław Bałka (1958), sculptor and artist, work everyday, each in his own discipline and with his own methods and tools. The protagonists have already met in print, on the pages of the artist’s catalogues, among others How It Is, (2009) or fragment, (2011). Now their encounter has taken a very specific form and content. Owing to the application its user faces a unique opportunity to become a part of this encounter: a listener, a viewer and a co-interlocutor of sorts. On entering this multilayered textual and visual narrative one can penetrate the world of corresponding historical, political and artistic experiences, learn a very particular kind of sensibility towards the touch of the real, as well as experience the materiality of the world and the traces and remnants of the past which is now being activated and relived in the course of this exchange. The user of the application, reader, listener, viewer permeates the multi-sensual environment full of images and questions related to that which concerns all of us, however to a different degree and in different ways. It is a journey which engages totally and proves that there is no easy way out of this constellation of affinities of thoughts and images; they remain with everyone who decides to set off, to pursue this adventure for good and for worse.

More

Technical specifications

Version: 1.10

Size: 133.68 MB

System:

Price: 0,00 €

Developed by publi.q.pl

Day of release: 2013-06-14

Recommended age: 9+

Comments about Bauman / Bałka

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more