Discontinued App

Block Bingo

==== Special discounts==== -- Three Days -- =====************====== Brain Training is essential for all stages of human development. Small application ...

Discontinued App

Description

==== Special discounts==== -- Three Days -- =====************====== Brain Training is essential for all stages of human development. Small application will help you promote brain and show their agility in the calculation. The game is simple: - You choose the level - It is best to start. - You will then be extended for a period of rapid eye and to count the number of boxes on the screen. - When was certainly the Box Click to final decision. - The application supports lively sound. Wish you happy with shops and different levels. ================================= Vietnamese: Luyện trí não là Ä‘iều cần thiết cho mọi giai Ä‘oạn phát triển của con người. Ứng dụng nhỏ sau sẽ giúp các bạn thúc đẩy trí não và thể hiện sá»± nhanh nhậy của mình trong tính toán. Các chÆ¡i Ä‘Æ¡n giản: - Bạn chọn mức Ä‘á»™ - Tốt nhất là bắt đầu. - Sau Ä‘ó bạn sẽ được gia hạn má»™t thời gian và cần nhanh mắt đếm số ô trên màn hình. - Khi đã chắc chắn thì Bạn hãy nhấn vào Æsố để quyết định cuối cùng. - Ứng dụng há»— trợ âm thanh sống Ä‘á»™ng. Chúc các Bạn vui vá»›i nhiều cá»­a và cấp Ä‘á»™ khác nhau.

More

Technical specifications

Version: 1.1

Size: 4.03 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Block Bingo

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more