Cambodia Call 완전 무료 국제전í™â€

무료국제전화: SOCALL, 베트남, 캄보디아, 중국, 미국, 파키스탄 SO CALL(Family APP): SO call, Vietnam call, Cambodia call, China call, USA call, Parkistan call SOCALL(Family ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

무료국제전화: SOCALL, 베트남, 캄보디아, 중국, 미국, 파키스탄 SO CALL(Family APP): SO call, Vietnam call, Cambodia call, China call, USA call, Parkistan call SOCALL(Family APP)은 국내요금으로 국제전화를 할 수 있습니다. 비싼 국제전화 요금은 절대로 청구되지 않습니다. (클릭: 무료통화) * iPad/iPod touch는 지원하지 않습니다. * 해외 로밍시 로밍료가 부가 될 수 있습니다. * iOS 4.3 이상 지원합니다. -------------------------------------------- Các cuộc gọi quốc tế miễn phí: SOCALL, Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, Mỹ, Pakistan SOCALL(APP gia đình): SO cuộc gọi, cuộc gọi Việt Nam, Campuchia cuộc gọi, cuộc gọi Trung Quốc, Hoa Kỳ gọi, Parkistan cuộc gọi SO CALL (APP gia đình) trong giá trong nước có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế. Bao giờ là một tỷ lệ cuộc gọi quốc tế đắt tiền sẽ được tính phí. (APP tại Click: '무료 통화') * IPad / iPod touch không được hỗ trợ. * Quốc tế chuyển vùng có thể phải trả lệ phí chuyển vùng. * IOS 4.3 hoặc sau đó được hỗ trợ.. -------------------------------------------- Free international calls: SOCALL, Vietnam, Cambodia, China, the U.S., Pakistan SOCALL (Family APP): SO call, Vietnam call, Cambodia call, China call, USA call, Parkistan call SOCALL (Family APP) in the domestic price can make international calls. Never an expensive international call rates will be charged. (APP in Click: '무료통화') * IPad / iPod touch is not supported. * International roaming can be charged roaming fees. * IOS 4.3 or later are supported. -------------------------------------------- 免费拨打国际长途电话: SOCALL, 越南,柬埔寨,中国,美国,巴基斯坦 SOCALL(家庭APP):这么称呼,越南呼叫,呼叫柬埔寨,中国呼叫,美国呼叫,呼叫Parkistan SOCALL(家庭APP)在国内的售价可以拨打国际长途电话。 从来没有一个昂贵的国际长途电话费用将不收取费用。 (APP点击:'무료통화') *的iPad/ iPod touch的不支持。 *国际漫游服务,可以收取漫游费。 *的iOS 4.3或更高版本的支持。 --------------------------------------------

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 2.29 MB

System:

Price: 0,00 €

Developed by SJ Information Technology

Day of release: 2012-05-30

Recommended age: 4+

Comments about Cambodia Call 완전 무료 국제전í™â€

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Cambodia Call 완전 무료 국제전í™â€ free

Similar apps to Cambodia Call 완전 무료 국제전í™â€

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more