Discontinued App

Culture of...

Culture of - powered by Creativro to cykl wydarzeÅ„ skierowany do managerów, startup'ów i firm wchodzÄ…cych na rynek wrocÅ‚awski oraz do uczÄ…cych siÄ™ ...

Discontinued App

Description

Culture of - powered by Creativro to cykl wydarzeÅ„ skierowany do managerów, startup'ów i firm wchodzÄ…cych na rynek wrocÅ‚awski oraz do uczÄ…cych siÄ™ we WrocÅ‚awiu, a także do przedstawicieli instytucji kultury i organizacji pozarzÄ…dowych. Tylko ostatnie dwa lata spowodowaÅ‚y dwukrotny wzrost Å›wiata cyfrowego. Obok radykalnych zmian w sposobach cyrkulacji treÅ›ci i dotarcia do odbiorców, w coraz wiÄ™kszym zakresie naszych aktywnoÅ›ci uczestniczÄ… nowe technologie: rozwiÄ…zania mobilne angażujÄ… spoÅ‚eczeÅ„stwo do aktywnego uczestnictwa w kulturze, wideomarketing w sÅ‚użbie procesom rekrutacyjnym, różne zastosowania gier - zarówno w dziaÅ‚aniach edukacyjnych, jak i w promocji miast oraz wzrastajÄ…cy potencjaÅ‚ wirtualnych spoÅ‚ecznoÅ›ci w zarzÄ…dzaniu przedsiÄ™biorstwami i instytucjami publicznymi przyszÅ‚oÅ›ci.

More

Technical specifications

Version: 1.0.1

Size: 15.36 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Culture of...

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more