Discontinued App

Dr. Wit´s Dictionary of Computer, Internet and IT

โปรแกรมพจนานุกรม ศ. à¸â€à¸£.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม ฉบับ อังกฤษ-ไทย ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

โปรแกรมพจนานุกรม ศ. à¸â€à¸£.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม ฉบับ อังกฤษ-ไทย เป็นโปรแกรมพจนานุกรมบนเครื่องโทรศัพท์ iPhone และ iPod Touch ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคำศัพท์คำแปลไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸£à¸§à¸â€à¹€à¸£à¹‡à¸§ พร้อมแสà¸â€à¸‡à¸„วามหมายไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸„รบถ้วน เพียงป้อนตัวอักษรก็จะเริ่มค้นหาคำศัพท์ สามารถà¸â€à¸¹à¸„ำก่อนหน้าและถัà¸â€à¹„ปไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸‡à¹ˆà¸²à¸¢à¸â€à¸²à¸¢à¹à¸¥à¸°à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸–ใช้งานไà¸â€à¹‰à¹‚à¸â€à¸¢à¹„ม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และไอที ( Dr. Wit’s Dictionary of Computer, Internet and IT ) เป็นพจนานุกรมที่มีผู้ให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากคำศัพท์เหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ความหมาย เพื่อใช้ในการเรียนการศึกษา แม้แต่การสมัครเข้าทำงานและยังใช้กับการทำงานในชีวิตประจำวันที่ต้องใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมืออำนวยความสะà¸â€à¸§à¸ พจนานุกรมลิขสิทธ์คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และไอที ให้คำจำกัà¸â€à¸„วามและความหมายของคำศัพท์ในแวà¸â€à¸§à¸‡à¸„อมพิวเตอร์แก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ทำงาน ตลอà¸â€à¸ˆà¸™à¸œà¸¹à¹‰à¸—ี่สนใจเรียนรู้คำศัพท์ ไว้อย่างละเอียà¸â€à¹à¸¥à¸°à¸„รอบคลุมเนื้อหาให้มากที่สุà¸â€ โà¸â€à¸¢à¹ƒà¸Šà¹‰à¸à¸²à¸™à¸‚้อมูลคำศัพท์ของ ศ.à¸â€à¸£.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม โà¸â€à¸¢ รวบรวมคำศัพท์à¸â€à¹‰à¸²à¸™à¸„อมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และไอที กว่า 317,000 รายการ ที่รวมเอาคำศัพท์ ความหมาย ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ คำไทยทั้งà¸â€à¸±à¹‰à¸‡à¹€à¸â€à¸´à¸¡à¸—ั้งเก่าและใหม่ ไว้อย่างสมบูรณ์แบบ Dictionaries by Professor Dr. Wit Thiengburanathum, Author of the World’s Most Trusted Dictionaries With Thai Language The World’s Most Definitions and Most Entries English-Thai Dictionary of Computer, Internet and IT 1.More Than 317,000 entries 2.Rapid-access Format 3.Concise, Easy-to-understand Presentation of Information 4.New Words survey 5.Comprehensive , Easy-to-understand Presentation of Information 6.Built-in full Functions 7.Easy to Read Word Meanings with Smart Layouts 8.Real Time and Quick lookup Words The Features of Dr. Wit’s Dict Program 1. Faster program loading. 2. Quickly search alphabet index, partial match. 3. Editable history lists. 4. Display definition on lists. 5. Easy to read word meaning with smart layout. 6. No Required Internet Connections.

More

Technical specifications

Version: 1.3.1

Size: 1.51 MB

System:

Price: $ 0.00

Day of release: 0000-00-0

Comments about Dr. Wit´s Dictionary of Computer, Internet and IT

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Dr. Wit´s Dictionary of Computer, Internet and IT free

Similar apps to Dr. Wit´s Dictionary of Computer, Internet and IT

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more