Discontinued App

Dr. Wit´s Engineering Dictionary

โปรแกรมพจนานุกรม ศ. à¸â€à¸£.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม ฉบับ อังกฤษ-ไทย,ไทย-ไทย เป็นโปรแกรมพจนานุกรมบนเครื่องโทรศัพท์ ...

Discontinued App

Description

โปรแกรมพจนานุกรม ศ. à¸â€à¸£.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม ฉบับ อังกฤษ-ไทย,ไทย-ไทย เป็นโปรแกรมพจนานุกรมบนเครื่องโทรศัพท์ iPhone และ iPod Touch ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคำศัพท์คำแปลไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸£à¸§à¸â€à¹€à¸£à¹‡à¸§ พร้อมทั้งแสà¸â€à¸‡à¸„วามหมายไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸„รบถ้วน เพียงป้อนตัวอักษรก็จะเริ่มค้นหาคำศัพท์ สามารถà¸â€à¸¹à¸„ำก่อนหน้าและถัà¸â€à¹„ปไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸‡à¹ˆà¸²à¸¢à¸â€à¸²à¸¢à¹à¸¥à¸°à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸–ใช้งานไà¸â€à¹‰à¹‚à¸â€à¸¢à¹„ม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรแกรมพจนานุกรมวิศวกรรมศาสตร์ ( Dr. Wit’s Engineering Dictionary ) เป็นพจนานุกรมที่ไà¸â€à¹‰à¸£à¸±à¸šà¸„วามนิยมมากที่สุà¸â€à¹€à¸¥à¹ˆà¸¡à¸«à¸™à¸¶à¹ˆà¸‡ เพราะอธิบายคำศัพท์ทางà¸â€à¹‰à¸²à¸™à¸§à¸´à¸¨à¸§à¸à¸£à¸£à¸¡à¸¨à¸²à¸ªà¸•à¸£à¹Œà¸ˆà¸²à¸à¸„ำศัพท์อังกฤษเป็นไทยและไทยเป็นไทย ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษา ผู้ที่ทำงาน ตลอà¸â€à¸ˆà¸™à¸œà¸¹à¹‰à¸—ี่สนใจเรียนรู้คำศัพท์ เกี่ยวกับà¸â€à¹‰à¸²à¸™à¸§à¸´à¸¨à¸§à¸à¸£à¸£à¸¡à¸¨à¸²à¸ªà¸•à¸£à¹Œà¹€à¸›à¹‡à¸™à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸¢à¸´à¹ˆà¸‡ โà¸â€à¸¢à¹ƒà¸Šà¹‰à¸à¸²à¸™à¸‚้อมูลคำศัพท์ของ ศ. à¸â€à¸£. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม มีคำศัพท์ คำแปลโà¸â€à¸¢ รวบรวมคำศัพท์ทางà¸â€à¹‰à¸²à¸™à¸§à¸´à¸¨à¸§à¸à¸£à¸£à¸¡à¸¨à¸²à¸ªà¸•à¸£à¹Œà¸¡à¸²à¸à¸à¸§à¹ˆà¸² 630,300 รายการ มีพจนานุกรมสองเล่มในหนึ่งโปรแกรม ประกอบà¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¸žà¸ˆà¸™à¸²à¸™à¸¸à¸à¸£à¸¡à¹à¸›à¸¥à¸­à¸±à¸‡à¸à¸¤à¸©à¹€à¸›à¹‡à¸™à¹„ทย (330,300 รายการ) ไทยเป็นไทย ( 300,000 รายการ) ที่รวมเอาคำศัพท์ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ คำไทยทั้งà¸â€à¸±à¹‰à¸‡à¹€à¸â€à¸´à¸¡à¸—ั้งเก่าและใหม่ ไว้อย่างสมบูรณ์แบบ 2 in 1 Dictionaries by Professor Dr. Wit Thiengburanathum, Author of the World’s Most Trusted English Dictionaries With Thai Language The World’s Most Definitions and Most Entries Bilingual Desk English-Thai,Thai-Thai Dictionary . 1.English-Thai 303,300 entries. 2.Thai-Thai 300,000 entries. 3.Used by Microsoft for Over a Decade 4.Rapid-access Format 5.Concise, Easy-to-understand Presentation of Information 6.New Words survey 7.The dictionary of the discipline, art and profession of acquiring and making practical application of the knowledge of pure sciences, knowledge to design and implement materials, structures, machines, devices, systems, and processes that safely realize a desired objective or inventions. 8.Comprehensive , Easy-to-understand Presentation of Information 9.Built-in full Functions 10.Real Time and Quick lookup Words 11.Easy to Read Word Meanings with Smart Layouts The Features of Dr. Wit Dict Program 1. Faster Program Loadings. 2. Quick Search with Alphabet Index and Partial Match. 3. Editable History Lists. 4. Definition Display Lists. 5. Easy-to-read Word Meanings with Smart Layouts. 6. No Required Internet Connections.

More

Technical specifications

Version: 1.3.1

Size: 1.7 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Dr. Wit´s Engineering Dictionary

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more