Dr. Wit´s Economics Dictionary

โปรแกรมพจนานุกรม ศ. à¸â€à¸£.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม ฉบับ อังกฤษ-ไทย ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

โปรแกรมพจนานุกรม ศ. à¸â€à¸£.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม ฉบับ อังกฤษ-ไทย โปรแกรมพจนานุกรม Dr. Wit’s Dictionaries เป็นโปรแกรมพจนานุกรมบนเครื่องโทรศัพท์ iPhone และ iPod Touch ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคำศัพท์คำแปลไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸£à¸§à¸â€à¹€à¸£à¹‡à¸§à¸—ี่สุà¸â€ พร้อมทั้งแสà¸â€à¸‡à¸„วามหมายไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸„รบถ้วน สะà¸â€à¸§à¸à¸‡à¹ˆà¸²à¸¢à¸â€à¸²à¸¢à¹ƒà¸™à¸à¸²à¸£à¸„้นหาเพียงป้อนตัวอักษรก็จะเริ่มค้นหาคำศัพท์ สามารถà¸â€à¸¹à¸„ำก่อนหน้าและถัà¸â€à¹„ปไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸‡à¹ˆà¸²à¸¢à¸â€à¸²à¸¢à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸–ใช้งานไà¸â€à¹‰à¹‚à¸â€à¸¢à¹„ม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรแกรมพจนานุกรมเศรษฐศาสตร์ (Dr. Wit’s Economics Dictionary) เป็นพจนานุกรมฉบับแรกและฉบับเà¸â€à¸µà¸¢à¸§à¹€à¸—่านั้นของประเทศไทย ที่ไà¸â€à¹‰à¸£à¸±à¸šà¸„วามนิยมมาก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ความหมายของศัพท์ต่างๆในà¸â€à¹‰à¸²à¸™à¹€à¸¨à¸£à¸©à¸à¸¨à¸²à¸ªà¸•à¸£à¹Œ เพื่อเสริมทักษะและสามารเรียนรู้ไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸–ูกต้อง เพื่อประโยชน์สูงสุà¸â€à¸‚องการเรียน ทำให้เข้าใจความหมายของคำศัพท์à¸â€à¹‰à¸²à¸™à¹€à¸¨à¸£à¸©à¸à¸¨à¸²à¸ªà¸•à¸£à¹Œà¸¡à¸²à¸à¸¢à¸´à¹ˆà¸‡à¸‚ึ้น โà¸â€à¸¢à¹ƒà¸Šà¹‰à¸à¸²à¸™à¸‚้อมูลคำศัพท์ของ ศ.à¸â€à¸£.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม มีคำศัพท์ คำแปล มากที่สุà¸â€à¸‚องประเทศโà¸â€à¸¢ รวบรวมคำศัพท์à¸â€à¹‰à¸²à¸™à¹€à¸¨à¸£à¸©à¸à¸¨à¸²à¸ªà¸•à¸£à¹Œ กว่า 38,400 รายการที่รวมเอาคำศัพท์ ความหมาย ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ คำไทยทั้งà¸â€à¸±à¹‰à¸‡à¹€à¸â€à¸´à¸¡à¸—ั้งเก่าและใหม่ ไว้อย่างสมบูรณ์แบบ Economics dictionaries by Professor Dr. Wit Thiengburanathum, Author of the World’s Most Trusted Dictionaries With Thai Language The Most Definitions and Most Entries Bilingual Desk English-Thai Economics Dictionary: The social science that studies the production, distribution, and consumption of goods and services and with the theory and management of economies or economic systems. 1.More than 38,400 entries 2.Rapid-access Format 3.Concise, Easy-to-understand Presentation of Information 4.New Words survey 5.Comprehensive , Easy-to-understand Presentation of Information 6.Built-in full Functions 7.Easy to Read Word Meanings with Smart Layouts 8. Real Time and Quick lookup Words The Features of Dr.Wit’s Dict Program 1. Faster Program Loadings. 2. Quick Search with Alphabet Index and Partial Match. 3. Editable History Lists. 4. Definition Display Lists. 5. Easy-to-read Word Meanings with Smart Layouts. 6. No Required Internet Connections.

More

Technical specifications

Version: 1.3.1

Size: 635.47 KB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Dr. Wit´s Economics Dictionary

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Dr. Wit´s Economics Dictionary free

Similar apps to Dr. Wit´s Economics Dictionary

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more