Discontinued App

Dr. Wit´s Finance Dictionary

โปรแกรมพจนานุกรม ศ. à¸â€à¸£.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม ฉบับ อังกฤษ-ไทย ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

โปรแกรมพจนานุกรม ศ. à¸â€à¸£.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม ฉบับ อังกฤษ-ไทย โปรแกรมพจนานุกรม Dr. Wit’s Dictionaries เป็นโปรแกรมพจนานุกรมบนเครื่องโทรศัพท์ iPhone และ iPod Touch ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคำศัพท์คำแปลไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸£à¸§à¸â€à¹€à¸£à¹‡à¸§à¸—ี่สุà¸â€ แสà¸â€à¸‡à¸•à¸±à¸§à¸ªà¸°à¸à¸â€à¸„ำอ่านภาษาอังกฤษพร้อมทั้งแสà¸â€à¸‡à¸„วามหมายไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸„รบถ้วน สะà¸â€à¸§à¸à¸‡à¹ˆà¸²à¸¢à¸â€à¸²à¸¢à¹ƒà¸™à¸à¸²à¸£à¸„้นหาเพียงป้อนตัวอักษรก็จะเริ่มค้นหาคำศัพท์ สามารถà¸â€à¸¹à¸„ำก่อนหน้าและถัà¸â€à¹„ปไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸‡à¹ˆà¸²à¸¢à¸â€à¸²à¸¢à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸–ใช้งานไà¸â€à¹‰à¹‚à¸â€à¸¢à¹„ม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรแกรมพจนานุกรมการเงิน (Dr. Wit’s Finance Dictionary) เป็นพจนานุกรมฉบับแรกและฉบับเà¸â€à¸µà¸¢à¸§à¹€à¸—่านั้นของประเทศไทย ที่ไà¸â€à¹‰à¸£à¸±à¸šà¸„วามนิยมมาก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ความหมายของศัพท์ต่างๆในà¸â€à¹‰à¸²à¸™à¸à¸²à¸£à¹€à¸‡à¸´à¸™ เพื่อเสริมทักษะและสามารเรียนรู้ไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸–ูกต้อง เพื่อประโยชน์สูงสุà¸â€à¸‚องการเรียน ทำให้เข้าใจความหมายของคำศัพท์à¸â€à¹‰à¸²à¸™à¸à¸²à¸£à¹€à¸‡à¸´à¸™à¸¡à¸²à¸à¸¢à¸´à¹ˆà¸‡à¸‚ึ้น โà¸â€à¸¢à¹ƒà¸Šà¹‰à¸à¸²à¸™à¸‚้อมูลคำศัพท์ของ ศ.à¸â€à¸£.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม มีคำศัพท์ คำแปล มากที่สุà¸â€à¸‚องประเทศโà¸â€à¸¢ รวบรวมคำศัพท์à¸â€à¹‰à¸²à¸™à¸à¸²à¸£à¹€à¸‡à¸´à¸™à¸à¸§à¹ˆà¸² 41,000 รายการ ที่รวมเอาคำศัพท์ทั้งเก่าและใหม่ ไว้อย่างสมบูรณ์แบ Finance dictionaries by Professor Dr. Wit Thiengburanathum, Author of the World’s Most Trusted Dictionaries With Thai Language The Most Definitions and Most Entries Bilingual Desk English-Thai Finance Dictionary: The science that studies the management of money and other assets .The science of raising and expending the public revenue. The commercial activity of providing funds and capital: the management of money and credit and banking and investments : 1.More Than 41,000 Entries. 2. Rapid-access Format. 3.Concise, Easy-to-understand Presentation of Information. 4.New Words Survey. 5.Comprehensive , Easy-to-understand Presentation of Information. 6.Built-in full Functions. 7.Easy-to-Read Word Meanings with Smart Layouts. 8. Real Time and Quick lookup Words. The Features of Dr. Wit’s Dict Program 1. Faster Program Loadings. 2. Quick Search with Alphabet Index and Partial Match. 3. Editable History Lists. 4. Definition Display Lists. 5. Easy-to-read Word Meanings with Smart Layouts. 6. No Required Internet Connections.

More

Technical specifications

Version: 1.3.1

Size: 634.77 KB

System:

Price: $ 0.00

Day of release: 0000-00-0

Comments about Dr. Wit´s Finance Dictionary

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Dr. Wit´s Finance Dictionary free

Similar apps to Dr. Wit´s Finance Dictionary

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more