Discontinued App

FanpuntaeAEC

FanpuntaeAEC เป็นแอพที่มีขึ้นเพื่อให้ความรู้แล้วความบันเทิงไปในตัวเนื่องจากมีทั้งหมวà¸â€à¸‚องข้อมูลของแต่ละประเทศและยังมีส่วนของการเล่นเกมที่ทำให้มีคล้ายกับเกมแฟ

Discontinued App

Description

FanpuntaeAEC เป็นแอพที่มีขึ้นเพื่อให้ความรู้แล้วความบันเทิงไปในตัวเนื่องจากมีทั้งหมวà¸â€à¸‚องข้อมูลของแต่ละประเทศและยังมีส่วนของการเล่นเกมที่ทำให้มีคล้ายกับเกมแฟนพันธุ์แท้จึงไà¸â€à¹‰à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸Šà¸·à¹ˆà¸­à¹à¸­à¸žà¸¡à¸²à¸™à¸±à¹ˆà¸™à¹€à¸­à¸‡ FanpuntaeAEC เป็นแอพที่ออกแบบมามี 2 หมวà¸â€à¸„ือหมวà¸â€à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸«à¹‰à¸‚้อมูลและ แบบเกม ยังแบ่งเป็นอีก 3 ส่วน  ส่วนที่ 1 เป็นเกมเลือกคำตอบที่ถูกที่สุà¸â€Â  ส่วนที่ 2 เป็นเกมเปิà¸â€à¹à¸œà¹ˆà¸™à¸›à¹‰à¸²à¸¢à¸—ายรูปธงชาติ  ส่วนที่ 3 เป็นเกมเป็นแผ่นป้ายทายชื่อประเทษจากคุณลักษณะของประเทศนั้นๆ พัฒนาโà¸â€à¸¢ นายวันปิติ ทั้งวัชรพงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชา Selected Topic in Computer Science II (Mobile Programming) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  โà¸â€à¸¢à¸„วามร่วมมือของห้องปฏิบัติการวิจัย Mobile & Services Computing and Information Mining and Networking, Faculty of Informatics, Burapha University

More

Technical specifications

Version: 1.0.2

Size: 2.43 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about FanpuntaeAEC

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more