Discontinued App

Gymboree Play & Music Thailand

Gymboree คือ ศูนย์กิจกรรมเสริมพัฒนาการเล่นที่เหมาะสมสำหรับเà¸â€à¹‡à¸à¸•à¸±à¹‰à¸‡à¹à¸•à¹ˆà¹à¸£à¸à¹€à¸à¸´à¸â€à¸ˆà¸™à¸–ึง ...

Discontinued App

Description

Gymboree คือ ศูนย์กิจกรรมเสริมพัฒนาการเล่นที่เหมาะสมสำหรับเà¸â€à¹‡à¸à¸•à¸±à¹‰à¸‡à¹à¸•à¹ˆà¹à¸£à¸à¹€à¸à¸´à¸â€à¸ˆà¸™à¸–ึง 5 ปี จากประเทศสหรัฐอเมริกา อันà¸â€à¸±à¸š 1 ของโลก ที่ไà¸â€à¹‰à¸£à¸±à¸šà¸à¸²à¸£à¸žà¸´à¸ªà¸¹à¸ˆà¸™à¹Œà¸¡à¸²à¹à¸¥à¹‰à¸§à¸à¸§à¹ˆà¸² 35 ปี และสาขากว่า 700 สาขา ใน 52 ประเทศทั่วโลก โปรแกรมของ Gymboree ไà¸â€à¹‰à¸£à¸±à¸šà¸à¸²à¸£à¸¢à¸­à¸¡à¸£à¸±à¸šà¸ˆà¸²à¸à¸­à¸‡à¸„์การ Zero to Three ว่าเป็นโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับเà¸â€à¹‡à¸à¹€à¸¥à¹‡à¸à¸¡à¸²à¸à¸—ี่สุà¸â€ à¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¹à¸™à¸§à¸„ิà¸â€à¸à¸²à¸£à¸­à¸­à¸à¹à¸šà¸šà¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸•à¸£à¹à¸šà¸šà¸à¸²à¸£à¸žà¸±à¸’นาแบบองค์รวม (Whole-Child Approach) และการจัà¸â€à¸à¸²à¸£à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸™à¸à¸²à¸£à¸ªà¸­à¸™à¸—ี่ใช้การเล่นเป็นฐาน (Play-based Learning) อันก่อให้เกิà¸â€à¸à¸£à¸°à¸šà¸§à¸™à¸à¸²à¸£à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸™à¸£à¸¹à¹‰à¸—ี่เกิà¸â€à¸ˆà¸²à¸à¸à¸²à¸£à¹€à¸¥à¹ˆà¸™à¸—ี่แท้จริง (True Play) โà¸â€à¸¢à¸ªà¸£à¹‰à¸²à¸‡à¸šà¸£à¸£à¸¢à¸²à¸à¸²à¸¨à¹à¸§à¸â€à¸¥à¹‰à¸­à¸¡à¹ƒà¸«à¹‰à¹€à¸â€à¹‡à¸à¹† อยากที่จะเรียนรู้จากภายใน (Intrinsic Learning) และระหว่างการเล่นเกิà¸â€à¸„วามสนุกอันตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติที่ติà¸â€à¸•à¸±à¸§à¸¡à¸²à¸•à¸±à¹‰à¸‡à¹à¸•à¹ˆà¹€à¸à¸´à¸â€ ไà¸â€à¹‰à¸„้นคว้าทà¸â€à¸¥à¸­à¸‡ แก้ปัญหาจากประสบการจริง สนุกสร้างสรรค์ อย่างท้าทาย และแทรกไว้à¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¸•à¸£à¸£à¸à¸°à¸—ี่จะก่อให้เกิà¸â€à¸à¸²à¸£à¸•à¸±à¹‰à¸‡à¸ªà¸¡à¸¡à¸•à¸´à¸à¸²à¸™à¹€à¸žà¸·à¹ˆà¸­à¸™à¸³à¹„ปทà¸â€à¸ªà¸­à¸š อันเป็นการบวนการสร้างการเรียนรู้อย่างแท้จริงให้กับเà¸â€à¹‡à¸à¹† à¸â€à¸±à¸‡à¸™à¸±à¹‰à¸™à¸à¸²à¸£à¹€à¸¥à¹ˆà¸™à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡ Gymboree จึงเป็นการช่วยพัฒนาการทางà¸â€à¹‰à¸²à¸™à¸ªà¸¡à¸­à¸‡ และพัฒนาการทุกà¸â€à¹‰à¸²à¸™à¹à¸à¹ˆà¹€à¸â€à¹‡à¸à¹„ปพร้อมกัน และเà¸â€à¹‡à¸à¹† จะยังไà¸â€à¹‰à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸™à¸£à¸¹à¹‰à¸—ี่จะมีสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกและอยู่ร่วมกับผู้อื่นไà¸â€à¹‰ อย่างà¸â€à¸µà¹€à¸¢à¸µà¹ˆà¸¢à¸¡à¸­à¸µà¸à¸â€à¹‰à¸§à¸¢ Gymboree is the global leader in in classes for kids from newborn to 5 years old. Our renowned child development program has expanded into more than 52 countries worldwide with more than 700 centers. Our class curriculum is developed by our experienced child development program directors and incorporate a balanced whole-child approach with activities to support what your child is mastering right now and what he or she will aspire to later.

More

Technical specifications

Version: 1.1

Size: 12.05 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Gymboree Play & Music Thailand

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more