Discontinued App

KBToken

Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacjÄ… instalowanÄ… w telefonie komórkowym Klienta, umożliwiajÄ…cÄ… generowanie haseÅ‚ ...

Discontinued App

Similar apps to KBToken

ASEE Token

Business | iPhone, iPad

Asseco VPN Token

Tools | iPhone, iPad

VIP token

Educational | iPhone, iPad

Business Token

Finance | iPhone, iPad

AlBilad Token

Business | iPhone, iPad

Description

Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacjÄ… instalowanÄ… w telefonie komórkowym Klienta, umożliwiajÄ…cÄ… generowanie haseÅ‚ jednorazowych, które pozwalajÄ… na logowanie oraz autoryzacjÄ™ wybranych transakcji w KB24. KB token pracuje w trybie offline, tzn. w trakcie użytkowania nie nawiÄ…zuje poÅ‚Ä…czenia z żadnym systemem bankowym i nie sÄ… wysyÅ‚ane żadne wiadomoÅ›ci SMS. PoÅ‚Ä…czenie z internetem wymagane jest jedynie w trakcie pobierania, aktywacji lub zmiany PIN w KB tokenie. Czy KB token jest bezpieczny? HasÅ‚a jednorazowe generowane przez KB token sÄ… unikalne i przypisane do konkretnej transakcji. DziÄ™ki zastosowaniu funkcji Dodatkowej Weryfikacji Danych można sprawdzić czy transakcja realizowana jest zgodnie z dyspozycjÄ… co znacznie ogranicza ryzyko ataków hakerskich. DostÄ™p do KB tokena zabezpieczony jest 6-cyfrowym numerem PIN nadanym przez Użytkownika. PIN nie jest przechowywany w aplikacji oraz nie jest po stronie aplikacji weryfikowany - oznacza to, że nawet przejÄ™cie telefonu i rozkodowanie aplikacji nie pozwoli na poznanie numeru PIN. Jak zacząć korzystać z KB tokena? Klienci korzystajÄ…cy z listy haseÅ‚ jednorazowych lub tokena sprzÄ™towego mogÄ… dokonać zmiany metody autoryzacji w serwisie KB24 w dowolnym momencie, poprzez opcjÄ™ ‘Aktywuj KB token’ w zakÅ‚adce ‘Ustawienia’. W przypadku, gdy kod aktywacyjny zostaÅ‚ wysÅ‚any przez pracownika Banku, należy pobrać aplikacjÄ™ i aktywować jÄ… przy użyciu tego kodu. 2. English description: What is KB token? KB token (or mobile token) is an application, which is installed in the mobile phone and enables generating one-time passwords for logging and for signing transactions in KB24. Mobile token operates in offline mode, which means that in the process of generating passwords it does not connect to any of banking systems and any text messages are not sent. Connection to internet is required only during downloading, activation and changing PIN in KB token. Is it safe? One-time passwords which are generated by the KB token are unique and assigned to particular transaction. By using the Additional Data Verification functions it is possible to check whether execute of transaction is reconcilable with disposition - it considerably reduced the risk of hacker attacks. Access to KB token is protected by the 6-digits PIN number which is granted by the User. PIN is not storage in the application and is not verified on the application - it means, even interception the phone and decoding application disallow to know the PIN number. How to get started KB token? Customers who use one-time passwords list or hardware token, can change authorisation method in KB24 service any time, by using option ‘Aktywuj KB token’ in ‘Ustawienia’ bookmark. In case the activation code was sent by bank Advisor, application should be downloaded and activated by using this code.

More

Technical specifications

Version: 1.2.5

Size: 1.46 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about KBToken

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more