LarTo 3D

LaTO หรือ "ลาโต้" This is an augmented reality application. This means that the application requires marker to show or augment ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

LaTO หรือ "ลาโต้" This is an augmented reality application. This means that the application requires marker to show or augment 3D cartoon model. - แอพพลิเคชั่นนิทานไà¸â€à¹‚นเสาร์ 3 มิติ ที่เล่าเรื่องราวของการ์ตูนไà¸â€à¹‚นเสาร์น้อยพันธ์ซอโรพอà¸â€à¸ªà¹Œ ชื่อ LarTo มีเนื้อหาช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เนื้อหาเหมาะสำหรับคุณหนูๆ ที่อายุระหว่าง 3-12 ปี โà¸â€à¸¢à¸„ุณหนูๆ จะเพลิà¸â€à¹€à¸žà¸¥à¸´à¸™à¹„ปกับเนื้อเรื่องที่แสนสนุก ที่แฝงไปà¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¸„วามรู้และแง่คิà¸â€à¹ƒà¸™à¹€à¸£à¸·à¹ˆà¸­à¸‡ และยังมีเสียงบรรยายให้คุณหนูๆสามารถเข้าใจไà¸â€à¹‰à¸‡à¹ˆà¸²à¸¢ ที่สร้างจากเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง หรือ AR (Augmented Reality) - แอพพลิเคชั่นสามารถถ่ายรูปกับเหล่าไà¸â€à¹‚นเสาร์และแชร์ไปที่เฟสบุคไà¸â€à¹‰à¹ƒà¸™à¹€à¸§à¸¥à¸²à¸­à¸±à¸™à¸£à¸§à¸â€à¹€à¸£à¹‡à¸§ วิธีการใช้งาน: เมื่อโหลà¸â€à¹à¸­à¸žà¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่น มาแล้วให้à¸â€à¸³à¹€à¸™à¸´à¸™à¸à¸²à¸£à¸â€à¸±à¸‡à¸•à¹ˆà¸­à¹„ปนี้ 1) แตะ icon LarTo 3D เพื่อเริ่มการใช้งาน 2)กà¸â€à¸›à¸¸à¹ˆà¸¡ Start 3)ส่องกล้องไปที่ sample marker บนหน้า web link นี้ www.thai-g.com/kidzAR 4) จะเห็น model 3D ลอยอยฟู่เหนือ sample marker หมายเหตุ: ข้อมูล marker เพิ่มเติม โปรà¸â€à¸•à¸´à¸â€à¸•à¹ˆà¹ˆà¸­à¸—ี่ support@thai-g.com หรือที่ www.facebook.com/kidzAR

More

Technical specifications

Version: 1.0.1

Size: 58.3 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about LarTo 3D

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download LarTo 3D free

Similar apps to LarTo 3D

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more