Discontinued App

Learn Armenian LITE

“Learn Armenian” app is a complex teaching tool to help your child learn Armenian Alphabet and Language. You will learn all the letters, more than ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

“Learn Armenian” app is a complex teaching tool to help your child learn Armenian Alphabet and Language. You will learn all the letters, more than 230 words, plus 38 short poems corresponding to each letter. There are 3 sections: The first section is more extensive and multifunction, dedicated to teach recognize how to read, write and pronounce Armenian Alphabet letters including more than 230 words. Every letter section has 4 subsections (except “home button”) on the right: - Letter and it’s corresponding image with the sound - Writing screen for each letter where you can exercise how to write each letter (or use it as a drawing pad) - 5 words to practice all the sounds to broaden your child’s vocabulary - Short poems for each letter and it’s corresponding image The last 2 sections are simply for sliding letters and objects. “Learn Armenian” app is probably the most systematic, fun and interactive way to teach your child to learn the language. To watch the preview and learn more about program visit our channel on Youtube: www.youtube.com/TheZyabs “Learn Armenian”-ը հայկական այբուբենը սովորելու համար ստեղծված համալիր ծրագիր է, որի օգնությամբ կարելի է սովորել բոլոր տառերը, ինչպես նաև ավելի քան 230 բառ և 38 բանաստեղծություն,: Ծրագիրն ունի 3 բաժին: Առաջին բաժինն ավելի տարողունակ է և բազմաֆունկցիոնալ, որի օգնությամբ կարելի է ճանաչել, կարդալ, գրել և արտասանել հայոց այբուբենի տառերը, ինչպես նաև սովորել 230 բառ և 38 բանաստեղծություն: Առաջին բաժնում մուտք գործելով ցանկացած տառի ենթաբաժին կարելի է. - տեսնել և/կամ լսել տվյալ տառն ու համապատասխան առարկայի նկարազարդումը, - գրել կամ նկարել տվյալ տառը, - սովորել 5 բառ, որոնք կօգնեն զարգացնել տվյալ տառի լսելու, արտասանության, կարդալու հմտությունները, - լսել և կարդալ յուրաքանչյուր տառին ու բառին համապատասխան բանաստեղծությունը: Ծրագրի վերջին երկու բաժիներն ավելի պարզ են’ նախատեսված թերթելու տառերը, կենդանիների ու առարկաների նկարները: Մեր մասնագետները հատուկ ուշադրություն են դարձրել նաև նկարների էսթետիկական ճիշտ ձևավորմանը’ ստեղծելով բարի ուգեղեցիկ կերպարներ: “Learn Armenian”-ը իր համարժեքը չունեցող ուսուցողական համալիր ծրագիր է, որը երեխային կօգնի հեշտությամբ յուրացնել հայոց այբուբենի տառերը և լավ հիմք կհանդիսանա ճիշտ լեզվամտածողության համար: Ծրագրին առավել մանրամասն ծանոթանալու համար կարող եք այցելել մեր էջը Youtube-ում’ www.youtube.com/TheZyabs

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 27.95 MB

System:

Price: $ 0.00

Developed by ZYAB

Day of release: 0000-00-0

Comments about Learn Armenian LITE

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Learn Armenian LITE free

Other apps by ZYAB

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more