Discontinued App

MISA HRM

MISA HRM là phiên bản mobile của Phần mềm quản trị nguồn nhân lá»±c MISA HRM.NET 2012 phát triển bởi công ty cổ phần ...

Discontinued App

Description

MISA HRM là phiên bản mobile của Phần mềm quản trị nguồn nhân lá»±c MISA HRM.NET 2012 phát triển bởi công ty cổ phần MISA. MISA HRM cho phép kết nối, truy xuất thông tin má»™t cách an toàn tá»›i ứng dụng nền MISA HRM.NET 2012. Các chức năng chính mà MISA HRM Mobile cung cấp: Đối vá»›i nhân viên: - Tra cứu thông tin liên lạc của nhân viên trong tổ chức, thá»±c hiện gọi Ä‘iện, gá»­i tin nhắn, gá»­i email. - Lọc nhân viên sắp tá»›i ngày sinh nhật để gá»­i tin nhắn, email chúc mừng. - Tá»± cập nhật thông tin cá nhân. - Xem phiếu lÆ°Æ¡ng. - Ná»™p Ä‘Æ¡n xin nghỉ phép. - Đăng ký các chÆ°Æ¡ng trình đào tạo, phúc lợi, ... Đối vá»›i nhà quản lý: - Xem hồ sÆ¡ của nhân viên dÆ°á»›i quyền. - Phê duyệt Ä‘Æ¡n xin nghỉ phép. - Xem nhanh các báo cáo, thống kê liên quan tá»›i kế hoạch nguồn lá»±c, tình hình nhân sá»±, cÆ¡ cấu nhân sá»±, ... Để sá»­ dụng được phần mềm này, anh/chị phải Ä‘ang có tài khoản sá»­ dụng phần mềm MISA HRM.NET 2012. Đăng ký sá»­ dụng tại địa chỉ http://www.misahrm.vn/home. ----------------------------------------- MISA HRM Mobile is the mobile version of MISA HRM.NET 2012 - Human Resource Management solution developed by MISA Jsc. MISA HRM Mobile allows users to connect and access data safely to MISA HRM.NET 2012. MISA HRM Mobile supplies the following main functions: For Employees: - Search employee’s contact information, Mass Email, Mass SMS, quickly contact employees via phone. - Quickly filter employees whose birthdays are coming to send birthday email or SMS - Update personal information - View payroll advice - Apply request for leave -Register training courses, benefit plans, ... For Managers: - View employees’ profiles. - Approve requests for leave - Quickly view reports related to human resource plans, personel situations, personel structure,… To use this software, you must have MISA HRM.NET 2012 account. Register at: http://www.misahrm.vn/home.

More

Technical specifications

Version: 3.3

Size: 2.87 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about MISA HRM

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more