Discontinued App

Memolingua

Memolingua - the most effective application for vocabulary learning. This amazing application is cofound by Guinness champion in memorizing. Using this ...

Discontinued App

Description

Memolingua - the most effective application for vocabulary learning. This amazing application is cofound by Guinness champion in memorizing. Using this app you can learn 1000 foreign words in one week. Efficiently. Join to tousands of people all the world who are using this application. Memolingua- najskuteczniejsza aplikacja do nauki sÅ‚ówek. Ta rewolucyjna aplikacja zostaÅ‚a stworzona przez rekordzistÄ™ Guinessa w zapamiÄ™tywaniu. DziÄ™ki niej już w tydzieÅ„ nauczysz siÄ™ 1000 sÅ‚ów w jÄ™zyku obcym. Skutecznie. DoÅ‚Ä…cz do tysiÄ™cy ludzi na caÅ‚ym Å›wiecie, którzy korzystajÄ… z tego programu. Memolingua is a mobile application, providing the user with a method, a system of learning and remembering based on Remembering Techniques supported socially. The application itself is free of charge, you buy databases for learning. Innovation of this application is using New Memorizing Methods, based on research about memorizing processes. Application helps to use initial potential of our brain more efficiently. This learning method is based on original program created by first Guinness record in memorizing and it has been tested on hundreds of people. The application algorithm precisely recognises and adjusts to individual features of each user, becoming an interactive teacher that holds your hand through all stages of the learning process. On the basis of obtained information, it calculates the sequence of word repetitions on an ongoing basis, the increase of learning pace and covered material. It recommends increasing or decreasing the pace of learning, suggests best solutions, reminds about repetitions. You learn by using many senses. For the remembering process, we use picture, animation, sound, written word, emotion and humour. You can share your results with others on social networking platforms and even create your own databases and share or sell them to others. Memolingua to program, dajÄ…cy użytkownikowi sposób i system nauki zapamiÄ™tywania oparty na Technikach PamiÄ™ciowych, wspomaganych spoÅ‚ecznoÅ›ciowo. Sam program jest darmowy, kupuje siÄ™ jedynie bazy do nauki. Rewolucyjność programu opiera siÄ™ na strosowaniu Nowoczesnych Techniki PamiÄ™ciowych, opartych na badaniach naukowych procesów zapamiÄ™tywania. Program pomaga wykorzystywać pierwotny potencjaÅ‚ naszego mózgu w optymalny sposób. Ten system nauki jest autorskim programem stworzonym przez rekordzistÄ™ Guinessa w zapamiÄ™tywaniu, który zostaÅ‚ sprawdzony na setkach osób. Algorytm programu precyzyjnie rozpoznaje i dostosowuje siÄ™ do indywidualnych cech każdego użytkownika, stajÄ…c siÄ™ interaktywnym nauczycielem prowadzÄ…cym za rÄ™kÄ™ przez każdy z etapów w procesie nauki. Na podstawie uzyskanych informacji na bieżąco oblicza kolejność powtórek sÅ‚ów, przyrost prÄ™dkoÅ›ci nauki i przerabianego materiaÅ‚u. Zaleca przyspieszenie lub zwolnienie nauki, podpowiada najlepsze rozwiÄ…zania, przypomina o powtórkach. Uczysz siÄ™ za pomocÄ… wielu zmysÅ‚ów, w procesie zapamiÄ™tywania wykorzystujemy obraz, animacjÄ™, dźwiÄ™k, sÅ‚owo pisane, emocjÄ™ i humor. Możesz dzielić siÄ™ swoimi wynikami z innymi na portalach spoÅ‚ecznoÅ›ciowych. A nawet tworzyć wÅ‚asne bazy i je udostÄ™pniać, bÄ…dź sprzedawać innym. Currently, we offer basic language databases for learning vocabulary in the following languages: •English, •German, •French, •Spanish, •Polish. Each of them is offered in three levels: •Elementary, 800 words, •Extended, 1,500 words and phrases, •Advanced, 4,000 words and phrases. Obecnie w sprzedaży sÄ… podstawowe bazy jÄ™zykowe do nauki sÅ‚ownictwa w nastÄ™pujÄ…cych jÄ™zykach: •angielski •niemiecki •francuski •hiszpaÅ„ski •polski Każdy z nich wystÄ™puje w trzech poziomach zaawansowania: •Podstawowy, 800 sÅ‚ów •Rozszerzony, 1500 sÅ‚ów i wyrażeÅ„ •Zaawansowany, 4000 sÅ‚ów i zwrotów

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 16.96 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Memolingua

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more