Discontinued App

New Creation Thai

ใบปลิวคนที่ถูกสร้างใหม่ - ท่านก็สามารถบังเกิà¸â€à¹ƒà¸«à¸¡à¹ˆà¹€à¸›à¹‡à¸™à¸¥à¸¹à¸à¸‚องพระเจ้าไà¸â€à¹‰ ใบปลิวเรื่องข่าวประเสริฐนี้ ...

Discontinued App

Description

ใบปลิวคนที่ถูกสร้างใหม่ - ท่านก็สามารถบังเกิà¸â€à¹ƒà¸«à¸¡à¹ˆà¹€à¸›à¹‡à¸™à¸¥à¸¹à¸à¸‚องพระเจ้าไà¸â€à¹‰ ใบปลิวเรื่องข่าวประเสริฐนี้ ถูกสร้างขึ้นเป็นappที่สามารถโหลà¸â€à¹„à¸â€à¹‰ ไม่ว่าเมื่อไหร่ ที่ไหนก็ตาม คราวนี้คุณก็จะสามารถประกาศข่าวประเสริฐไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸ªà¸°à¸â€à¸§à¸ บัà¸â€à¸™à¸µà¹‰ ก็จะสามารถไปประกาศข่าวประเสริฐตามความประจักษ์แจ้งเรื่องคนที่ถูกสร้างใหม่ไà¸â€à¹‰à¹à¸¥à¹‰à¸§ ในappนี้ มีเรื่องที่สําคัญของการประกาศข่าวประเสริฐ เช่น การสร้างอย่างครบบริบูรณ์ ความบาปของมนุษย์ การไถ่ของพระคริสต์ และ คนที่ถูกสร้างใหม่ เพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐนั้น ตามความประจักษ์แจ้ง เรื่องคนที่ถูกสร้างใหม่ เหมาะกับคนที่ไม่รู้จากพระเจ้า เพราะว่า มีรูปภาพและข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง หลังจากต้อนรับพระคริสต์ ยังสามารถใช้เป็นคู่มือที่สอนพระคัมภีร์ไà¸â€à¹‰ เพื่อจะสอนเรื่องคนที่ถูกสร้างใหม่ ภาษาแปลกๆ และ การเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณ ในappนี้ มีคําอธิษฐานที่ประกอบà¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¸ªà¸•à¸´à¸›à¸±à¸à¸à¸² คําอธิษฐานขอกําลังและเรี่ยวแรง คำอธิษฐานให้เกิà¸â€à¸œà¸¥à¸­à¸¢à¸¹à¹ˆà¸â€à¹‰à¸§à¸¢ â—Ž สงวนลิทธิ์ทั้งหมà¸â€à¸­à¸¢à¸¹à¹ˆ Word of Faith Company(faithbook.kr) Korea ขอบคุณครับ

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 2.97 MB

System:

Price: 0,89 €

Developed by TeamXris

Day of release: 0000-00-0

Comments about New Creation Thai

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more