Discontinued App

PAP Nauka w Polsce

Redagowany przez dziennikarzy PAP a finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogólnodostÄ™pny serwis internetowy NAUKA W POLSCE ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Redagowany przez dziennikarzy PAP a finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogólnodostÄ™pny serwis internetowy NAUKA W POLSCE odnotowuje na bieżąco osiÄ…gniÄ™cia polskich naukowców, popularyzujÄ…c rodzimÄ… naukÄ™. Serwis przeznaczony jest zarówno dla Å›rodowiska naukowego, jak i dla każdego internauty surfujÄ…cego w sieci w poszukiwaniu informacji popularnonaukowych. To nieustannie aktualizowany dziennik internetowy oraz baza danych dotyczÄ…cych polskiej nauki. W portalu każdy zainteresowany znajdzie artykuÅ‚y na temat najciekawszych badaÅ„ i przedsiÄ™wzięć z udziaÅ‚em Polaków lub polskiej myÅ›li naukowej w kilkudziÄ™siÄ™ciu dyscyplinach naukowych, portrety wybitnych postaci Å›wiata nauki, wybrane informacje z życia polskich uczelni i placówek badawczych. Odnotowywane sÄ… też w skrócie najważniejsze wydarzenia w nauce Å›wiatowej. Serwis posiada profesjonalnÄ… wersjÄ™ angielskÄ…. Na stronach portalu oprócz aktualnoÅ›ci o polskiej nauce funkcjonuje m.in. kalendarium wydarzeÅ„, blog, galeria zdjęć, a także filmów wideo. Codziennie zamieszczamy ok. 40 nowych, aktualnych informacji, zdobywanych i opracowywanych przez dziennikarzy wspóÅ‚pracujÄ…cych z portalem oraz z codziennym serwisem informacyjnym Polskiej Agencji Prasowej. SÄ… one ilustrowane zdjÄ™ciami, prezentacjami, a także filmami. --- Edited by PAP journalists and funded by the Ministry of Science and Higher Education, public website PAP - Science and Scholarship in Poland reports on current achievements of Polish scientists and popularises the Polish science. Our website is addressed to both the scientific community, and all internet users searching for popular science information. It is a constantly updated online journal and a database of Polish science. On our website you will find articles on the most interesting research and projects with the participation of Polish researchers and Polish science in dozens of disciplines, portraits of prominent figures of science, selected information from the life of Polish universities and research institutes. We also reported on important events in world science. The website is available in Polish and English language versions. Additional features include a calendar of events, useful links, trivia and photo gallery. Every day we publish about 40 news articles, acquired and prepared by the journalists cooperating with the website, and from the Polish Press Agency daily news service. Articles are illustrated with photographs, presentations and movies.

More

Technical specifications

Version: 1.01

Size: 662.18 KB

System:

Price: $ 0.00

Day of release: 0000-00-0

Comments about PAP Nauka w Polsce

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download PAP Nauka w Polsce free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more