Discontinued App

Pert Kalkulator

Description is in English and Polish Languages and App Supports English language too. Video How-To: https://www.youtube.com/watch?v=6FoSw617ncI /******************* ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Description is in English and Polish Languages and App Supports English language too. Video How-To: https://www.youtube.com/watch?v=6FoSw617ncI /******************* ENGLISH ****************/ Description Have you to estimate duration of the project? Your tasks take more time than you estimated? An App using PERT (Program Evaluation and Review Technique) method. It helps you calculate time needed to complete specific project within estimated time limit based on Optimistic, Most Likely or Pessimistic time expectations for individual tasks. Using this method allows: shortening time needed to implement a project without additional organizational changes or workloads, decreasing general cost of planning and implementation of the project, using time reserves in a rational way - focusing on critical activities for the entire project, making planning process easier, establishing realistic deadlines of the project implementation. A specific project is presented as a network diagram. Each peak is a single activity. Arches between peaks represent directed links between activities. Each arch has an assigned time estimate of the time required to move on to the next activity. Features Calculate probability of project completion in appointed time, Summaries (PDF), App supports Polish and English language How-To 1. In Task Mode, add the minimum of 2 milestones to create an activity, 2. Pressing Task Mode again will change an app to Link Mode. In this mode, you can create an activity by dragging your finger from one milestone (peak) to another, 3. Fill in the values and accept, 4. Following the analogy, complete adding all activities, 5. Press Deadline Mode button to evaluate a estimated deadline of the project implementation, 6. Press Calculate button to estimate the probability, 7. Finally, press 'Report' to see the .pdf file or press 'Edit after calculation'. This gives you the ability to edit the whole project again, even after computing it. /******************* POLSKI ****************/ Opis Aplikacja wykorzystujÄ…ca metodÄ™ PERT stosowanÄ… w zarzÄ…dzaniu projektami, pomoże Ci w obliczeniu prawdopodobieÅ„stwa ukoÅ„czenia projektu w wyznaczonym terminie na podstawie ocen czasu dla poszczególnych zadaÅ„. Stosowanie tej metody pozwala m.in. na skrócenie czasu realizacji projektu, zmniejszenie kosztów ogólnych projektowania, racjonalne wykorzystanie rezerw czasowych, koncentracjÄ™ uwagi na czynnoÅ›ciach krytycznych dla caÅ‚ego postÄ™powania, uÅ‚atwienie planowania i realistyczne ustalenie terminów zakoÅ„czenia realizacji, a także stworzenie podstaw do kontroli przebiegu prac. Projekt przedstawiany jest w postaci diagramu sieciowego, którego wierzchoÅ‚ki stanowiÄ… zadania skÅ‚adajÄ…ce siÄ™ na projekt, Å‚uki natomiast reprezentujÄ… powiÄ…zania miÄ™dzy zadaniami i do nich sÄ… przypisane czasy trwania poszczególnych czynnoÅ›ci. Aplikacja pozwala na wyliczenie prawdopodobieÅ„stwa wykonania projektów w wyznaczonym czasie a także generowanie raportu PDF. Jest to pierwsza aplikacja tego typu zaprojektowana na iPad'a i przystosowana do ekranu Retina. Aplikacja wspiera jÄ™zyk polski. Jak zacząć 1. W trybie "Task Mode" nalezy dodać minimum dwa punkty, aby móc stworzyć czynność, 2. NaciskajÄ…c przycisk "Task Mode" zmienisz tryb na "Link Mode" i bÄ™dziesz mógÅ‚ stworzyć czynność przesuwajÄ…c palec z jednego punktu na drugi, 3. WypeÅ‚nij odpowiednio pola i powtórz kroki 1-3 dla pozostaÅ‚ych czynnoÅ›ci, 4. NaciÅ›nij "Deadline", aby okreÅ›lić planowany termin ukoÅ„czenia zadania (ilość jednostek czasu od rozpoczÄ™cia), 5. NaciÅ›nij "Calculate", aby wyliczyć prawdopodobieÅ„stwo, 6. Możesz nacisnąć na "Raport", aby wyÅ›wietlić raport PDF, lub przycisk "Edit After Calculation", aby edytować projekt, 7. Zapisz projekt Proste.

More

Technical specifications

Version: 1.0.3

Size: 6.6 MB

System:

Price: $ 0.00

Day of release: 0000-00-0

Comments about Pert Kalkulator

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Pert Kalkulator free

Similar apps to Pert Kalkulator

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more