Discontinued App

Pitagoras

Test składa się z 20 zadań. Zadania w teście IQ zostały opracowane w postaci matryc Ravena. Matryce Ravena, to pytania wielokrotnego wyboru. ...

Discontinued App

Description

Test skÅ‚ada siÄ™ z 20 zadaÅ„. Zadania w teÅ›cie IQ zostaÅ‚y opracowane w postaci matryc Ravena. Matryce Ravena, to pytania wielokrotnego wyboru. Zadania sÄ… prezentowane w ksztaÅ‚cie macierzy (matrycy) 3x3, (rzadziej 2x2 lub 4x4) z jednym brakujÄ…cym elementem. Aby poprawnie rozwiÄ…zać zadanie należy odgadnąć logicznÄ… zasadÄ™, która dotyczy danej matrycy i wskazać brakujÄ…cy element spoÅ›ród wskazanych wariantów odpowiedzi. Użycie matryc Ravena minimalizuje różnice kulturowe i jÄ™zykowe testowanych dlatego czÄ™sto sÄ… stosowane w testach inteligencji. Czas rozwiÄ…zywania testu 20-40 min. Czas nie jest mierzony, jest to jedynie zalecany, maksymalny czas próby rozwiÄ…zania zawartych w nim zadaÅ„. Przekroczenie tego czasu może spowodować uzyskanie mniej dokÅ‚adnego wyniku poziomu IQ. Zalecenia: dzieci, mÅ‚odzież i osoby na co dzieÅ„ zabiegane. Test zostaÅ‚ znormalizowany na dużej grupie Mensan z caÅ‚ego Å›wiata, dziÄ™ki czemu uzyskany wynik jest zgodny z faktycznie posiadanym poziomem IQ.

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 10.96 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Pitagoras

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more