Discontinued App

Portal Wiedzy

Portal Wiedzy do unikalna aplikacja umożliwiająca wygodne i szybkie skorzystanie ze Słownika języka polskiego PWN oraz Encyklopedii PWN. Aplikacja ...

Discontinued App

Description

Portal Wiedzy do unikalna aplikacja umożliwiajÄ…ca wygodne i szybkie skorzystanie ze SÅ‚ownika jÄ™zyka polskiego PWN oraz Encyklopedii PWN. Aplikacja pozwala także poznać 60 lat historii najwiÄ™kszego i najstarszego wydawnictwa w Polsce. SÅ‚ownik jÄ™zyka polskiego: Ten sÅ‚ownik to rodzaj leksykonu z krótkimi definicjami, dużą liczbÄ… znaczeÅ„ i wyrazów pochodnych, które nie wymagajÄ… samodzielnych definicji. Można powiedzieć, że jest to „sÅ‚ownik pierwszego kontaktu”, dostarczajÄ…cy podstawowych informacji, do których dziÄ™ki niemu można szybko dotrzeć. Bardziej szczegóÅ‚owych informacji można poszukać w innych źródÅ‚ach, bardziej specjalistycznych, np. w encyklopediach czy innych sÅ‚ownikach. SÅ‚ownik liczy ponad sto tysiÄ™cy haseÅ‚, zostaÅ‚ opracowany na podstawie wspólnej bazy dwóch najważniejszych sÅ‚owników Wydawnictwa Naukowego PWN: Uniwersalnego sÅ‚ownika jÄ™zyka polskiego i Wielkiego sÅ‚ownika wyrazów obcych. SÅ‚owniki ogólne zwykle nie rejestrujÄ… wielu wyrazów odczuwanych jako obce. W naszym sÅ‚owniku natomiast można znaleźć bardzo obszerny wybór wyrazów obcego pochodzenia, w tym wiele terminów specjalistycznych i erudycyjnych, używanych przez ludzi wyksztaÅ‚conych. Nie podajemy obcojÄ™zycznych sentencji wielowyrazowych, ale podajemy terminy o charakterze przysÅ‚ówkowym lub rzeczownikowych, np. ad vocem, ad finem, advocatus diaboli. Przy wyrazach, które tego wymagajÄ…, przytaczamy prawidÅ‚owÄ… wymowÄ™. Å»eby czytelnik mógÅ‚ Å‚atwiej dotrzeć do znaczeÅ„ wyrazów, zrezygnowaliÅ›my z informacji gramatycznych i przykÅ‚adów. Osobnymi hasÅ‚ami sÄ… terminy dwuwyrazowe, dziÄ™ki czemu nie trzeba ich szukać wewnÄ…trz innych artykuÅ‚ów hasÅ‚owych. DodaliÅ›my też wiele nowych wyrazów niewystÄ™pujÄ…cych do tej pory w sÅ‚ownikach, np. eurodeputowany, hobbit, chillout, manga, w tym potocznych, np. Å›ciema lub sekscesy. Encyklopedia: Nowa Internetowa encyklopedia PWN zawiera 122 tysiÄ…ce haseÅ‚ i 5 tysiÄ™cy ilustracji ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej Wydawnictwa Naukowego PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN SA: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, jest jednym z najwiÄ™kszych i zarazem najstarszych wydawnictw w Polsce. Oficyna obchodzi w 2011 roku jubileusz 60-lecia. WN PWN jest najbardziej znanym i najwiÄ™kszym na rynku wydawcÄ… publikacji sÅ‚użących zdobywaniu wiedzy i informacji. NakÅ‚adem wydawnictwa ukazuje siÄ™ okoÅ‚o 500 tytuÅ‚ów rocznie - sÄ… to publikacje książkowe, e-booki i produkty multimedialne. WiodÄ…cymi publikacjami sÄ… podrÄ™czniki akademickie, publikacje naukowe, popularno-naukowe, książki dla profesjonalistów, sÅ‚owniki jÄ™zyka polskiego i inne produkty referencyjne, czyli sÅ‚użące poszerzaniu wiedzy czytelników. W ofercie Wydawnictwa znajdujÄ… siÄ™ również przewodniki turystyczne pod markÄ… Global PWN, pozycje z literatury podróżniczej i literatury faktu, kolekcje kioskowe. Marka PWN od lat jest synonimem prestiżu, jakoÅ›ci, normatywnoÅ›ci i wiedzy na najwyższym poziomie. PotwierdzajÄ… to wysokie pozycje w ogólnopolskim Rankingu Marek organizowanym przez RzeczpospolitÄ…. PWN debiutujÄ…c w Rankingu w 2009 roku zajÄ…Å‚ 21 miejsce wÅ›ród polskich marek, pod wzglÄ™dem jakoÅ›ci postrzeganej przez klienta znalazÅ‚ siÄ™ na 3 miejscu, a pod wzglÄ™dem prestiżu - na 4. Publikacje PWN wyróżnia najwyższa jakość i wiarygodność - wspóÅ‚pracujemy z czoÅ‚owymi specjalistami niemal wszystkich dziedzin nauki, a nasi redaktorzy czuwajÄ… nad poziomem opracowania publikacji. StÄ…d od pokoleÅ„ PWN cieszy siÄ™ popularnoÅ›ciÄ… i uznaniem czytelników.

More

Technical specifications

Version: 1.1

Size: 2.62 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Portal Wiedzy

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more