Discontinued App

SERVIS 24

Aplikace SERVIS 24 je dostupná zdarma v české a anglické verzi. NABÍDKA VE VEŘEJNÉ ZÓNÄš: • Vyhledávání poboček a bankomatů ÄŒeské ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Aplikace SERVIS 24 je dostupná zdarma v české a anglické verzi. NABÍDKA VE VEŘEJNÉ ZÓNÄš: - Vyhledávání poboček a bankomatů ÄŒeské spoÅ™itelny. U každého bodu zájmu je uvedena adresa a otevírací doba. Vyhledávat můžete buď nejbližší pobočky / bankomaty nebo zadáním textového Å™etÄ›zce. Aplikace nabízí navigaci k vybranému cíli. - Kontakty: Infolinka ÄŒeské spoÅ™itelny a blokace karet (800 207 207) Linka SERVIS 24 (956 777 956) NABÍDKA PRO REGISTROVANÉ: - Podpora více uživatelů na jednom pÅ™ístroji a možnost pojmenování uživatelského profilu. - Zobrazení zůstatku na účtech. - Platby na účty vÅ¡ech bank v ÄŒR. Platby lze zadat buď jako nové, ze seznamu pÅ™íjemců, opakováním položky transakční historie, nebo pomocí QR kódu. - Skenování složenek. Unikátní služba umožňuje zrychlenou platbu poÅ¡tovních poukázek „A“. Po nafocení složenky aplikace rozpozná vytiÅ¡tÄ›nou částku a bankovní spojení a vyplní tyto údaje do pÅ™íkazu k úhradÄ›. - Zabezpečení VaÅ¡ich účtů prostÅ™ednictvím denního a mÄ›síčního limitu pro pÅ™evádÄ›né částky. - ZmÄ›na limitů platebních karet - Potvrzení na e-mail k zadané platbÄ› nebo vytvoÅ™ení Å¡ablony pro budoucí použití. - Synchronizace Å¡ablon pÅ™íjemců s internetbankingem. - Vyhledávání v transakční historii. Platby můžete filtrovat podle data zadání nebo podle typu (pÅ™íchozí, odchozí, vÅ¡echny). - Dobíjení pÅ™edplacených karet u mobilních operátorů - Zablokování aplikace v internetbankingu, na Lince SERVIS 24 (+420 956 777 956) nebo trojím chybným zadáním hesla pro Mobilní banku. POSTUP REGISTRACE: Registrace je dostupná uživatelům služby SERVIS 24 Internetbanking. 1. PÅ™ihlaste se do internetbankingu na www.servis24.cz. V záložce Nastavení vyberte volbu Mobilní banka. 2. VytvoÅ™te si Heslo pro Mobilní banku a poznamenejte Jednorázový kód. Nastavení potvrďte pÅ™es SMS nebo klientským certifikátem. 3. Ve stažené aplikaci zvolte „Aktivujte své zaÅ™ízení“ a na poslední stranÄ› průvodce zadejte své Klientské číslo, Heslo pro mobilní banku, Jednorázový kód a zadejte název profilu. 4. Po volbÄ› Aktivovat se Vám aplikace SERVIS 24 aktivuje. PÅ™i dalÅ¡ím pÅ™ihláÅ¡ení zadávejte jen Heslo pro Mobilní banku. PotÅ™ebujete-li se s námi spojit, kontaktujete nás na telefonním čísle +420 956 777 956 nebo na e-mailové adrese servis24@csas.cz. =============================>> The SERVIS 24 application is available free of charge in the Czech and English versions. PUBLIC ZONE OFFER: - Searching for ÄŒeská spoÅ™itelna branches and ATMs. The address and opening hours are provided for each point of interest. You can search either for the closest branch/ATM or by entering a text chain. The application offers navigation to the selected point of interest. - Contacts: ÄŒeská spoÅ™itelna and card blocking info line (+420 956 777 901) SERVIS 24 line (+420 956 777 956) OFFER FOR REGISTERED USERS: - Device sharing by multiple users. - Displaying the account balance. - Payments to the accounts of all banks in the Czech Republic. Payments may be entered as new, from the list of payees, by repeating a transaction history item or using QR code. - Scanning of postal orders. This unique service allows for an expedite payment of postal orders “A”. After the postal order is scanned, the application recognises the printed amount and bank details and fills in these details directly into the payment order. - Securing your accounts via the daily limit for transferred amounts. - Payment cards management - Confirmation of entered payments sent to the email or generation of a template for future use. - Synchronisation of payee list with Internetbanking. - Searching the transaction history. You may filter payments by the entry date or by their type (incoming, outgoing, all). - Charging of pre-paid SIM cards. - Blocking the application in Internetbanking via the SERVIS 24 line (+420 956 777 956) or by treble incorrect entry of the Mobile Bank password. Should you need to contact us, please call +420 956 777 956 or write to us at servis24@csas.cz.

More

Technical specifications

Version: 1.8.1

Size: 7.29 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about SERVIS 24

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download SERVIS 24 free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more