Sberbank SmartBanking

SmartBanking je aplikácia Sberbank Slovensko na správu vašich účtov cez iPhone a iPad s operačným systémom iOS 4 a vyššie. Pre používanie SmartBankingu ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

SmartBanking je aplikácia Sberbank Slovensko na správu vašich účtov cez iPhone a iPad s operačným systémom iOS 4 a vyššie. Pre používanie SmartBankingu je potrebné mať aktivovanú službu Sberbank Online a aktívny prístup k internetu cez WiFi alebo dátové služby poskytované mobilným operátorom. SmartBanking si aktivujete veľmi jednoduchým spôsobom. Stačí si bezplatne nainštalovať aplikáciu a prihlásiť sa ako do Sberbank Online a behom niekoľkých sekúnd máte prístup k vašim účtom a kreditným kartám. SmartBanking ponúka základnú funkcionalitu Sberbank Online, a to prehľad účtov a kreditných kariet s detailmi, zoznam pohybov na účte, ako aj možnosť realizácie domáceho prevodného pr íkazu z dostupných účtov. Vďaka SmartBankingu budete mať svoju banku stále pri sebe a tento pohodlný a bezpečný nástroj vám umožní sledovať, zriaďovať a realizovať: 1. Prehľad účtov 2. Zostatky na účte 3. Detail účtu 4. Obraty na účte 5. Debetné a Kreditné karty 6. Úhrada dlžnej sumy za kreditnú kartu 7. Došlé správy 8. Tuzemská platba, SEPA platobný príkaz 9. Snímanie čiarového kódu na poštových poukazoch 10. Šablóny platobných príkazov 11. Nastavenia registrácie Používateľ je po prvom prihlásení do SmartBankingu zadaním PID, PIN a bezpečnostného prvku povinný zvoliť si minimálne šesťmiestne heslo, ktoré pozostáva z písmen alebo číslic. Použitie hesla nahrádza prihlásenie používateľa zadaním PID, PIN a bezpečnostného prvku ako pri Sberbank Online. Osobné dáta týkajúce sa účtu klienta nie sú uložené v mobilnom telefóne, preto ani v prípade straty alebo krádeže telefónu nemôže dôjsť k ich zneužitiu. Pri nečinnosti sa aplikácia automaticky zatvorí a pre znovu otvorenie je potrebné opätovne zadať heslo. Po troch nesprávnych pokusoch sa prístup zablokuje a neumožní žiadne ďalšie prihlasovanie. Takto je zabezpečená ochrana proti nežiaducemu prístupu do aplikácie. V štandardnej verzii Sberbank Online si môžete požiadať o zmenu limitov pre tuzemské a zahraničné platby. Maximálny denný limit pre zadané transakcie v SmartBankingu je 1000 EUR a týždenný 7000 EUR. *** SmartBanking of Sberbank Slovensko is application designed to manage your accounts via iPhone and iPad devices, operated by iOS 4 and higher. To use SmartBanking, you are required to activate InternetBanking and have an access to the Internet via WiFi or data services, provided by a mobile operator. SmartBanking is activated in a very simple way. It is sufficient to download the application free of charge. Login is similar to InternetBanking. You can access your accounts and credit cards within a few seconds. SmartBanking of Sberbank offers a basic functionality of InternetBanking, namely an overview of accounts and credit cards with details, a list of account movements, as well as possible execution of a domestic transfer order from available accounts. This comfortable and safe tool will enable you to follow, open and carry out: 1. Overview of accounts 2. Account balances 3. Account details 4. Account turnovers 5. Debit andCredit card details 6. Payment of due amount for credit card 7. Incoming messages 8. Domestic payments, SEPA payment order 9. Bar code reader in postal orders 10. Payment orders templates 11. Registration settings Personal data, regarding a customer account, are not stored in a mobile. Therefore they cannot be misused in case of a mobile´s loss or theft. The application is automatically closed, when it is inactive. To open it, the user is prompted for the password repeatedly.

More

Technical specifications

Version: 2.2

Size: 4.26 MB

System:

Price: 0,00 €

Developed by Sberbank Slovensko a.s.

Day of release: 2012-07-15

Recommended age: 4+

Comments about Sberbank SmartBanking

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Sberbank SmartBanking free

Similar apps to Sberbank SmartBanking

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more