Siam Gold Pro

**** รองรับการแสà¸â€à¸‡à¸œà¸¥ iPhone 5 แล้วครับ ***** โปรแกรมมายสยามโกล์à¸â€à¹‚ปร(Siam ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

**** รองรับการแสà¸â€à¸‡à¸œà¸¥ iPhone 5 แล้วครับ ***** โปรแกรมมายสยามโกล์à¸â€à¹‚ปร(Siam Gold Pro) คือ โปรแกรมรายงานราคาทองคำที่เชื่อถือไà¸â€à¹‰ เพราะเราอ้างอิงราคาทองมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นสมาคมค้า ทองคำ หรือ Kitco หากคุณเป็นผู้ที่สนใจในการลงทุน ทองคำ คุณต้องไม่พลาà¸â€à¸—ี่จะมีโปรแกรมนี้ เพราะทุกสิ่งที่นักค้าทองต้องการรวมอยู่ในโปรแกรมนี้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ระบบแจ้งเตือนเมื่อราคาทองคำมีการเปลี่ยนแปลง, การแสà¸â€à¸‡à¸£à¸²à¸„าทองคำปัจจุบัน พร้อมทั้งข้อมูลราคาย้อนหลังถึง 15 รายการ, Goldspot ที่แสà¸â€à¸‡à¸£à¸²à¸„าทองต่างประเทศ ที่มีการซื้อขายโà¸â€à¸¢à¹ƒà¸Šà¹‰à¹€à¸‡à¸´à¸™à¸ªà¸à¸¸à¸¥à¸â€à¸­à¸¥à¸¥à¹ˆà¸²à¸£à¹Œ กราฟราคาทองคำ ราคาเงิน และราคาทองคำขาว ที่สามารถขยายใหญ่เพื่อà¸â€à¸¹à¹„à¸â€à¹‰à¸Šà¸±à¸â€à¹€à¸ˆà¸™à¸¢à¸´à¹ˆà¸‡à¸‚ึ้นไà¸â€à¹‰ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเทียบกับเงินสกุลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นà¸â€à¸­à¸¥à¸¥à¹ˆà¸²à¸£à¹Œà¸ªà¸«à¸£à¸±à¸ เยน ยูโร ความสามารถใหม่ สำหรับ เวอร์ชั่นนี้ - เกมส์จำลองการซื้อขายทองคำ พร้อมเงินจำลองสำหรับลงทุน 10 ล้านบาท (จำลอง ไม่ใช่การซื้อขายจริง) - แบ่งปันราคาทองให้เพื่อนๆ à¸â€à¸¹à¸œà¹ˆà¸²à¸™à¸—าง FaceBook - ระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิà¸â€à¸à¸²à¸£à¹€à¸›à¸¥à¸µà¹ˆà¸¢à¸™à¹à¸›à¸¥à¸‡à¸•à¹ˆà¸²à¸‡à¹† (ซึ่งในเวอร์ชั่น Pro ผู้ใช้งานจะรับการแจ้งเตือนแบบ realtime) - *สามารถราคาทองคำไà¸â€à¹‰à¸—ั้งแบบ - 96.5% (ทองคำแท่ง) - 96.5% (ทองรูปพรรณ) - 99.9% (ทองคำแท่ง) - สามารถà¸â€à¸¹à¸£à¸²à¸„าทองย้อนหลังไà¸â€à¹‰à¸¡à¸²à¸à¸–ึง 150 ครั้งที่เกิà¸â€à¸à¸²à¸£à¹€à¸›à¸¥à¸µà¹ˆà¸¢à¸™à¹à¸›à¸¥à¸‡ - สามารถà¸â€à¸¹à¸ªà¸–ิติ ราคาต่ำสุà¸â€ สูงสุà¸â€ ของทองคำแท่ง 96.5% ในช่วงเวลาไà¸â€à¹‰à¸«à¸¥à¸²à¸¢à¹à¸šà¸š เพื่อใช้ในการตัà¸â€à¸ªà¸´à¸™à¹ƒà¸ˆà¸à¸²à¸£à¸¥à¸‡à¸—ุน mySiamGoldPro is an only application that helps you not to miss any valued data of gold trading investment and money exchange rates especially in Thai market. mySiamGoldPro helps you monitor easily the prices of both gold bullion and ornament, as well as the prices change history. Moreover, it can show many analytical factor data useful for forecasting your investment such as gold spot graph and data in the world market. New Feature!!! - Gold Trading Simulator. - Sharing the gold price to your friend via FaceBook. - Price Update with Push Notification - Forecast Price Monitor - Stat Price Data

More

Technical specifications

Version: 3.8

Size: 7.37 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Siam Gold Pro

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Siam Gold Pro free

Similar apps to Siam Gold Pro

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more