Slovník TZ-one anglicko-český velký

ANGLICKO-ÄŒESKÝ/ ÄŒESKO-ANGLICKÝ VELKÝ SLOVNÍK - TZ-one (ENGLISH-CZECH/ CZECH-ENGLISH LARGE DICTIONARY) Slovník obsahuje cca 98 000 hesel a 220 ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

ANGLICKO-ÄŒESKÝ/ ÄŒESKO-ANGLICKÝ VELKÝ SLOVNÍK - TZ-one (ENGLISH-CZECH/ CZECH-ENGLISH LARGE DICTIONARY) Slovník obsahuje cca 98 000 hesel a 220 000 jejich ekvivalentů. Určeno pro práci, studium, cestování i každodenní využití. Ověřená a aktuální slovní zásoba. Slova obecná, hovorová, vulgární, ale i odborná terminologie. Knižní verze (1 200 stran) tohoto slovníku byly prodány již tisíce kusů v nÄ›kolika aktualizovaných vydáních. K dispozici i verze na CD (v SW ABBYY Lingvo). Slovníky TZ-one byly nÄ›kolikrát ocenÄ›ny v prestižní soutěži "Slovník roku". Slovní zásoba je pÅ™evážnÄ› soudobá, respektuje frekvenci užití. VýbÄ›r hesel je více zacílen na hovorový jazyk, nevyhýbá se ani výrazům slangovým či dokonce nevhodným a vulgárním, se kterými se pÅ™i běžné mluvÄ› můžete setkat. Slovník zachycuje též nÄ›které základní odborné termíny z oblasti vÄ›dy (napÅ™. matematiky, chemie, medicíny), techniky (strojírenství, stavebnictví, architektury, elektrotechniky, výpočetní techniky atd.) a ekonomiky. PÅ™i práci na slovníku bylo vycházeno z anglických slovníků renomovaných nakladatelství. Vlastnosti: - Fulltextové i "postupné" hledání. - ZpÄ›tný pÅ™eklad pÅ™eloženého slova. - Historie - každé zobrazené heslo (jeho detail) je uloženo v historii. - Záložky (oblíbené) - slova můžete pÅ™idávat do seznamu oblíbených položek. - Nastavení - zmÄ›na velikosti písma, volba typu hledání atd. - Uživatelské rozhraní v čeÅ¡tinÄ›. - Zvukový výstup anglických hesel (online). - PÅ™epis britské i americké výslovnosti u vÅ¡ech hlavních hesel. - Důkladná gramatická charakteristika anglicko-české části hesláÅ™e. U každého anglického hesla je určen slovní druh. K podstatným jménům je pÅ™ipojena informace o počitatelnosti. Pokud je plurál počitatelných podstatných jmen tvoÅ™en nepravidelnÄ› nebo jinak než obvyklou pÅ™íponou -(e)s, je poznamenán v závorce. Ke slovesům v základním tvaru (infinitivu) jsou uvedeny dalÅ¡í čtyÅ™i základní slovesné tvary (3. os. pÅ™ítomného času prostého, ingový tvar, minulý čas, pÅ™íčestí minulé), a to v pÅ™ípadÄ› nepravidelných sloves nebo sloves, které mají odchylky od regulérního tvoÅ™ení tÄ›chto tvarů. - PÅ™ehled nepravidelných anglických sloves + podrobné časování (vÅ¡echny časy) 263 anglických nepravidelných sloves. - Stručný pÅ™ehled britské gramatiky v pÅ™íloze. - Základní frazeologie je doplnÄ›na o fráze, konkrétní spojení, významové charakteristiky a pÅ™íklady užití. - Funguje offline bez nutnosti pÅ™ipojení k internetu. - Slovník je maximálnÄ› pÅ™ehledný a srozumitelný. Umožňuje okamžité vyhledávání. Bonus: Bezplatný pÅ™ístup do on-line slovníků projektu e-Slovníky.cz (www.e-slovniky.cz)

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 68.86 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Slovník TZ-one anglicko-český velký

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Slovník TZ-one anglicko-český velký free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more