Discontinued App

Speeq Angielski | Polski HD

Sprawdź dlaczego Speeq jest najchÄ™tniej pobieranÄ… aplikacjÄ… do nauki jÄ™zyka w polskim Appstore! antyapps.pl - "Mobilna nauka jÄ™zyków ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Sprawdź dlaczego Speeq jest najchÄ™tniej pobieranÄ… aplikacjÄ… do nauki jÄ™zyka w polskim Appstore! antyapps.pl - "Mobilna nauka jÄ™zyków na najwyższym poziomie. UnikalnÄ… funkcjonalnoÅ›ciÄ… sÄ… tzw. Kotwice PamiÄ™ciowe - wspóÅ‚tworzone przez spoÅ‚eczność użytkowników program, krótkie skojarzenia, dziÄ™ki którym znacznie szybciej przyswoimy sobie najtrudniejsze sÅ‚owa i frazy." MyApple - "Zarówno interfejs jak i sama obsÅ‚uga aplikacji jest bardzo prosta i przejrzyÅ›cie zaprojektowana. Bardzo zaskoczyÅ‚a genialna wrÄ™cz jakość nagraÅ„ i dykcja osoby mówiÄ…cej." MacKozer - "Program bardzo przyjemny i wygodny w obsÅ‚udze." 2learn.pl - "DostÄ™p do sÅ‚ówek mamy w każdym miejscu i czasie - na przystanku autobusowym, a nawet na nudnej lekcji historii." SPEEQ dostarcza: ● Å›wietnie dobrane sÅ‚ownictwo na 4 poziomach nauki, prawie 10’000 sÅ‚ów i fraz ● zaawansowany algorytm powtórek, zgodny z krzywÄ… zapamiÄ™tywania* ● unikalne tryby nauki: ZapamiÄ™tywanie, Pisanie, Odtwarzanie ● możliwość tworzenia wÅ‚asnych kolekcji także poprzez wyszukiwanie i dodawanie pojedynczych sÅ‚ów oraz nauki kilku osób na jednym urzÄ…dzeniu ● wszystkie sÅ‚owa i frazy nagrane przez profesjonalnych lektorów - native speakers Fakty SPEEQ: ● 4800 kart na 4 poziomach -prawie 10’000 sÅ‚ów i fraz ● aplikacja do nauki jÄ™zyka angielskiego lub polskiego ● prawie 20’000 profesjonalnych nagraÅ„ dźwiÄ™kowych SŁOWNICTWO Po uruchomieniu Speeq'a wybierz jeden z 4 poziomów: ● Beginner ● Pre-intermediate ● Intermediate ● Business Na każdym poziomie znajdziesz 1200 Å›wietnie dobranych kart, czyli Å‚Ä…cznie 2400 sÅ‚ów i fraz z nimi powiÄ…zanych. SÅ‚ownictwo jest dobrane zgodnie z wytycznymi Rady Europy odpowiednio dla poziomów A1, A2, B1, B2, C1 (KET, PET, FCE, CAE, BEC). Do dyspozycji jest 57 kategorii tematycznych. ●Cena zawiera wybrany przez Ciebie jeden poziom. Kolejne poziomy możesz dokupować wraz z postÄ™pem nauki● ZAPAMIĘTYWANIE Unikalny tryb automatyzujÄ…cy TwojÄ… naukÄ™. Speeq bÄ™dzie podawaÅ‚ Ci kolejne karty wg. specjalnego algorytmu pilnujÄ…cego abyÅ› każde nieznane sÅ‚owo powtórzyÅ‚ odpowiedniÄ… ilość razy. PISANIE JeÅ›li już pamiÄ™tasz, Speeq pomoże Ci sprawnie nauczyć siÄ™ pisowni. ODTWARZANIE Ucz siÄ™ podczas jazdy rowerem, samochodem, relaksu, czy prac domowych. Utrwalaj i przesÅ‚uchuj nowy materiaÅ‚ przez sÅ‚uchawki lub poprzez podÅ‚Ä…czenie iUrzÄ…dzenia do zestawu HiFi. KOTWICE PAMIĘCIOWE Nauczymy CiÄ™ jak zwielokrotnić szybkość zapamiÄ™tywanego materiaÅ‚u poprzez TechnikÄ™ SÅ‚ów ZastÄ™pczych*, MnemotechnikÄ™* pozwalajÄ…cÄ… zdziaÅ‚ać cuda w Twojej pamiÄ™ci dziÄ™ki skojarzeniom. *WiÄ™cej na www.speeq.pl SPEEQ - Discover a fresh APProach to learning Polish or English! SPEEQ provides: ● superbly selected vocabulary at 4 levels of advancement with almost 10,000 words and phrases ● advanced repetition algorithm based on the forgetting curve* ● unique learning modes: Memorizing , Spelling and Playback ● creating customized collections with the "search" and "add words" functions ● all words and phrases are recorded by professional native speakers specializing in voice-over SPEEQ facts: ● 4800 cards at 4 levels - almost 10,000 words and phrases ● an application to learn English and Polish ● almost 20,000 professional sound recordings VOCABULARY After turning Speeq on, select one of 4 levels: ● Beginner ● Pre-intermediate ● Intermediate ● Business Every level contains 1200 carefully-chosen cards, i.e. 2400 words and phrases altogether. The vocabulary is selected according to the guidelines of the Council of Europe for A1, A2, B1, B2 and C1 levels respectively. There are 57 thematic categories available. ●The price includes one level. Other levels can be purchased as the learning process progresses● *More on www.speeq.us

More

Technical specifications

Version: 2.21

Size: 197.79 MB

System:

Price: $ 0.00

Day of release: 0000-00-0

Comments about Speeq Angielski | Polski HD

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Speeq Angielski | Polski HD free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more