Speeq Angielski | Polski free

Sprawdź dlaczego Speeq jest najchÄ™tniej pobieranÄ… aplikacjÄ… do nauki jÄ™zyka w polskim Appstore! antyapps.pl - "Mobilna nauka jÄ™zyków ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Sprawdź dlaczego Speeq jest najchÄ™tniej pobieranÄ… aplikacjÄ… do nauki jÄ™zyka w polskim Appstore! antyapps.pl - "Mobilna nauka jÄ™zyków na najwyższym poziomie. UnikalnÄ… funkcjonalnoÅ›ciÄ… sÄ… tzw. Kotwice PamiÄ™ciowe - wspóÅ‚tworzone przez spoÅ‚eczność użytkowników program, krótkie skojarzenia, dziÄ™ki którym znacznie szybciej przyswoimy sobie najtrudniejsze sÅ‚owa i frazy." MyApple - "Zarówno interfejs jak i sama obsÅ‚uga aplikacji jest bardzo prosta i przejrzyÅ›cie zaprojektowana. Bardzo zaskoczyÅ‚a genialna wrÄ™cz jakość nagraÅ„ i dykcja osoby mówiÄ…cej." iPhone Master - "Innowacyjne narzÄ™dzie przyspieszajÄ…ce naukÄ™" MacKozer - "Program bardzo przyjemny i wygodny w obsÅ‚udze." 2learn.pl - "DostÄ™p do sÅ‚ówek mamy w każdym miejscu i czasie - na przystanku autobusowym, a nawet na nudnej lekcji historii." SPEEQ dostarcza: ● Å›wietnie dobrane sÅ‚ownictwo na 4 poziomach nauki, prawie 10’000 sÅ‚ów i fraz ● zaawansowany algorytm powtórek, zgodny z krzywÄ… zapamiÄ™tywania* ● unikalne tryby nauki: ZapamiÄ™tywanie, Pisanie, Odtwarzanie ● możliwość tworzenia wÅ‚asnych kolekcji z wybranego sÅ‚ownictwa i nauki kilku osób na jednym urzÄ…dzeniu ● wszystkie sÅ‚owa i frazy nagrane przez profesjonalnych lektorów - native speakers Fakty SPEEQ: ● 4800 kart na 4 poziomach -prawie 10’000 sÅ‚ów i fraz ● aplikacja do nauki jÄ™zyka angielskiego lub polskiego ● prawie 20’000 profesjonalnych nagraÅ„ dźwiÄ™kowych Wersja SPEEQ FREE zawiera: ● próbkÄ™ poziomu Podstawowy ● próbkÄ™ poziomu Åšredni-niższy ● próbkÄ™ poziomu Åšredni-wyższy ● próbkÄ™ poziomu Biznes ● 110 kart z czasownikami nieregularnymi Razem - ponad 650 sÅ‚ów i fraz tj. ponad 1000 profesjonalnych nagraÅ„ dźwiÄ™kowych! W wersji SPEEQ FREE możesz korzystać z wszystkich funkcji aplikacji, takich jak ZapamiÄ™tywanie, Pisanie, Odtwarzanie, tworzenie kotwic pamiÄ™ciowych. ZAPAMIĘTYWANIE Unikalny tryb automatyzujÄ…cy TwojÄ… naukÄ™. Speeq bÄ™dzie podawaÅ‚ Ci kolejne karty wg. specjalnego algorytmu pilnujÄ…cego abyÅ› każde nieznane sÅ‚owo powtórzyÅ‚ odpowiedniÄ… ilość razy, w odstÄ™pach czasu zgodnych z krzywÄ… zapamiÄ™tywania. PISANIE JeÅ›li już pamiÄ™tasz, SPEEQ pomoże Ci sprawnie nauczyć siÄ™ pisowni. ODTWARZANIE Ucz siÄ™ podczas jazdy rowerem, samochodem, relaksu, czy prac domowych. Utrwalaj i przesÅ‚uchuj nowy materiaÅ‚ przez sÅ‚uchawki lub poprzez podÅ‚Ä…czenie iUrzÄ…dzenia do zestawu HiFi. KOTWICE PAMIĘCIOWE Nauczymy CiÄ™ jak zwielokrotnić szybkość zapamiÄ™tywanego materiaÅ‚u poprzez TechnikÄ™ SÅ‚ów ZastÄ™pczych*, MnemotechnikÄ™* pozwalajÄ…cÄ… zdziaÅ‚ać cuda w Twojej pamiÄ™ci dziÄ™ki skojarzeniom. *WiÄ™cej na www.speeq.pl SPEEQ provides: ● superbly selected vocabulary at 4 levels of advancement with almost 10,000 words and phrases ● advanced repetition algorithm based on the forgetting curve* ● unique learning modes: Memorizing , Spelling and Playback ● all words and phrases are recorded by professional native speakers specializing in voice-over SPEEQ facts: ● 4800 cards at 4 levels - almost 10,000 words and phrases ● an application to learn English and Polish ● the possibility to create your own vocabulary collections and use the same device with your family SPEEQ FREE version includes: ● 160 cards from all levels ● 110 cards with verbs SPEEQ FREE version in total - more than 650 words and phrases, i.e. more than 1000 sound recordings! MEMORIZING A unique mode which automates the learning process. Speeq will give you successive cards according to a special algorithm. SPELLING Once you remember, Speeq will help you with the spelling. PLAYBACK Learn while cycling, driving, relaxing or doing housework. Repeat or listen to new material through headphones or by connecting your device to a stereo* MEMORY ANCHORS We will teach you how to accelerate the process of remembering with the Keyword Method* and Mnemotechnique* which perform miracles in your memory based on associations. *More on www.speeq.us

More

Technical specifications

Version: 2.21

Size: 23.07 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Speeq Angielski | Polski free

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Speeq Angielski | Polski free free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more