Discontinued App

StockGuru

Stockguru helps investors decide whom to trust by augmenting daily analysts' stock tips with their past performances and keep only the best. Stockguru ...

Discontinued App

Description

Stockguru helps investors decide whom to trust by augmenting daily analysts' stock tips with their past performances and keep only the best. Stockguru ช่วยให้แหล่งข่าวที่นักลงทุนสามารถเชื่อถือ โà¸â€à¸¢à¸—ำการวัà¸â€à¸œà¸¥à¸„วามสามารถของนักวิเคราะห์ ผู้ใช้สามารถà¸â€à¸¹à¸ªà¸–ิติความแม่นยำของนักวิเคราะห์ในอà¸â€à¸µà¸•à¹„à¸â€à¹‰ เพื่อใช้ค้นหาว่านักวิเคราะห์จากสถานบันไหนเก่งà¸â€à¹‰à¸²à¸™à¹ƒà¸â€ และ สามารถตาม (follow) นักวิเคราะห์เหล่านั้นไà¸â€à¹‰ เมื่อนักวิเคราะห์ออกข่าว หรือ ข่าวนั้นถูกวัà¸â€à¸œà¸¥à¸§à¹ˆà¸²à¹„à¸â€à¹‰à¸à¸³à¹„รหรือเสียกำไร ผู้ใช้จะไà¸â€à¹‰à¸£à¸±à¸šà¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹€à¸•à¸·à¸­à¸™à¸œà¹ˆà¸²à¸™ push notification เพื่อที่จะไà¸â€à¹‰à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸–ลงทุนตามข่าวนั้นๆไà¸â€à¹‰ เราไม่มีความตั้งใจที่จะเชียร์หรือตำหนิ บลจ ใà¸â€à¹† เราเชื่อว่า ทุก บลจ นั้นมีนักวิเคราะห์à¸â€à¸µà¹† อยู่ และ อาจเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมแตกต่างกัน เราหวังว่าสิ่ิงที่เราทำจะช่วยให้นักลงทุนหันมาเห็นความสำคัญของนักวิเคราะห์มากขึ้น เพราะมีนักวิเคราะห์หลายคนที่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนไà¸â€à¹‰ Version 1.0: 1. สามารถà¸â€à¸¹à¸ªà¸–ิติของนักวิเคราะห์ แบบโà¸â€à¸¢à¸£à¸§à¸¡ แบบแยกตามอุตสาหกรรม และ แบบแยกตามหุ้นแต่ละตัว โà¸â€à¸¢à¸ªà¸–ิติจะบอกว่าบทวิเคราะห์ทำกำไรกี่ครั้ง และ เสียกี่ครั้ง นอกจากนี้ยังบอกถึง %กำไรเฉลี่ยต่อเทรà¸â€ กล่าวคือ ถ้าตามนักวิเคราะห์คนนั้น กำไรโà¸â€à¸¢à¹€à¸‰à¸¥à¸µà¹ˆà¸¢à¸•à¹ˆà¸­à¸„รั้งเท่าไหร่ 2. สามารถตามนักวิเคราะห์ แบบโà¸â€à¸¢à¸£à¸§à¸¡ หรือ ตามเฉพาะอุสาหกรรม เมื่อ follow แล้ว ระบบจะแจ้งเตือน ผ่าน push notification เมื่อมีข่าวใหม่ หรือ เมื่อข่าวนั้นถูกวัà¸â€à¸œà¸¥à¹à¸¥à¹‰à¹ˆà¸§ (กำไร/ขาà¸â€à¸—ุน) การวัà¸â€à¸œà¸¥: 1. การวัà¸â€à¸œà¸¥à¸—ำโà¸â€à¸¢ การวัà¸â€à¹à¸šà¸š Technical โà¸â€à¸¢à¹ƒà¸Šà¹‰à¸ˆà¸¸à¸â€à¸‚าย และ จุà¸â€ cutloss ตามที่แจ้งไว้ในบทวิเคราะห์ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเองไà¸â€à¹‰ 2. เราไม่ไà¸â€à¹‰à¸¡à¸²à¸ˆà¸²à¸ บลจ ไหน à¸â€à¸±à¸‡à¸™à¸±à¹‰à¸™à¹€à¸£à¸²à¸¡à¸µà¸„วามเป็นกลางในการวัà¸â€à¸‚้อมูล และ การวัà¸â€à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸–ตรวจสอบไà¸â€à¹‰ Misc: 1. ติà¸â€à¸•à¸²à¸¡à¹à¸¥à¸°à¸ªà¸­à¸šà¸–ามเราไà¸â€à¹‰à¸—ี่ Fan Page --https://www.facebook.com/thestockguru 2. เราจะทำการเพิ่ม features ใหม่ๆ ที่ทำให้นักลงทุนลงทุนไà¸â€à¹‰à¸‡à¹ˆà¸²à¸¢à¸‚ึ้น **การปฏิเสธความรับผิà¸â€à¹à¸¥à¸°à¸‚้อจำกัà¸â€à¸„วามรับผิà¸â€ ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหาสาระ และความเห็นซึ่งมีอยู่ในโปรแกรมนี้ เป็นสิ่งที่จัà¸â€à¸«à¸²à¹ƒà¸«à¹‰à¸šà¸™à¸«à¸¥à¸±à¸à¸à¸²à¸£ "มีอยู่เช่นนั้น" โà¸â€à¸¢à¹„ม่มีการรับประกันใà¸â€à¹† ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นไปไà¸â€à¹‰à¹ƒà¸™à¸—างการค้า การไม่ไà¸â€à¹‰à¸¥à¸°à¹€à¸¡à¸´à¸â€à¸ªà¸´à¸—ธิของบุคคลที่สาม และความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ถึงแม้ว่าเนื้อหาที่มีอยู่ในโปรแกรมนี้ จะไà¸â€à¹‰à¸¡à¸²à¸«à¸£à¸·à¸­à¸™à¸³à¸¡à¸²à¸ˆà¸²à¸à¹à¸«à¸¥à¹ˆà¸‡à¸—ี่ Stock Guru เห็นว่าเชื่อถือไà¸â€à¹‰ Stock Guru ไม่สามารถและไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาเหล่านั้น Stock Guru หรือกรรมการ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานคนใà¸â€à¹† ของ Stock Guru จะไม่รับผิà¸â€à¸«à¸£à¸·à¸­à¸¡à¸µà¸„วามรับผิà¸â€à¸Šà¸­à¸šà¹ƒà¸â€à¹† ต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใà¸â€à¹† (รวมถึงแต่ไม่จำกัà¸â€à¹€à¸žà¸µà¸¢à¸‡à¸„วามเสียหายที่เป็นผลและความเสียหายต่อเนื่อง จากการสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายใà¸â€à¹† อันเกิà¸â€à¸ˆà¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸ªà¸¹à¸à¸«à¸²à¸¢à¸‚องข้อมูลหรือการต้องหยุà¸â€à¸â€à¸³à¹€à¸™à¸´à¸™à¸à¸²à¸£à¸‚องธุรกิจ) ซึ่งเกิà¸â€à¸ˆà¸²à¸à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸«à¸£à¸·à¸­à¸à¸²à¸£à¸—ี่ไม่สามารถเข้าใช้โปรแกรมหรือเนื้อหาที่มีในโปรแกรมนี้ไà¸â€à¹‰ เนื้อหาที่แสà¸â€à¸‡à¹ƒà¸™à¹‚ปรแกรมนี้ มิใช่การให้คำแนะนำหรือความคิà¸â€à¹€à¸«à¹‡à¸™à¸â€à¹‰à¸²à¸™à¸à¸Žà¸«à¸¡à¸²à¸¢ และมิใช่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ท่านจึงต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยà¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¸•à¸™à¹€à¸­à¸‡à¸«à¸²à¸à¸¡à¸µà¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸°à¸—ำหรือตัà¸â€à¸ªà¸´à¸™à¹ƒà¸ˆà¹ƒà¸â€à¹† โà¸â€à¸¢à¸­à¸²à¸¨à¸±à¸¢à¹€à¸™à¸·à¹‰à¸­à¸«à¸²à¸ˆà¸²à¸à¹‚ปรแกรมนี้ Stock Guru และพนักงานของ Stock Guru จะไม่รับผิà¸â€à¸Šà¸­à¸šà¸•à¹ˆà¸­à¸—่านหรือบุคคลใà¸â€à¹† ในความเสียหายที่เกิà¸â€à¸‚ึ้น ไม่ว่าโà¸â€à¸¢à¸—างตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาและข้อมูลในโปรแกรมนี้ ไม่ว่าà¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¹€à¸«à¸•à¸¸à¹ƒà¸â€à¹† ซึ่งรวมถึง การที่เนื้อหานั้นไม่ถูกต้อง ผิà¸â€à¸žà¸¥à¸²à¸â€ ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเวลาไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสà¸â€à¸‡à¸œà¸¥ มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความขัà¸â€à¸‚้องของระบบสื่อสาร *** require internet connection

More

Technical specifications

Version: 1.2

Size: 14.06 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about StockGuru

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more