Discontinued App

SuperRich ING

SuperRich ING (ซูเปอร์ริช ไอเอ็นจี) for iPhone/iPad/iPod เหมาะสำหรับการขายในชีวิตประจำวันจริงๆ ...

Discontinued App

Description

SuperRich ING (ซูเปอร์ริช ไอเอ็นจี) for iPhone/iPad/iPod เหมาะสำหรับการขายในชีวิตประจำวันจริงๆ ไม่ต้องกลับมาพิมพ์เอกสาร ขายไà¸â€à¹‰à¸•à¸¥à¸­à¸â€à¹€à¸§à¸¥à¸² เจอใครก็ตอบไà¸â€à¹‰à¹à¸šà¸šà¸¡à¸·à¸­à¸­à¸²à¸Šà¸µà¸ž น่าเชื่อถือ *** เนื่องจากโปรแกรมมีขนาà¸â€à¹ƒà¸«à¸à¹ˆ กรุณาเชื่อมต่อ Wifi ก่อนการติà¸â€à¸•à¸±à¹‰à¸‡ **** โปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่อให้สะà¸â€à¸§à¸à¹ƒà¸™à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™ แบบที่ไม่มีโปรแกรมไหนทำมาก่อน เปิà¸â€à¸â€à¸¹à¹„ปพร้อมๆ กับลูกค้าไà¸â€à¹‰ การคำนวณแบบใหม่ (ถอà¸â€à¸¡à¸²à¸ˆà¸²à¸à¸›à¸£à¸°à¸ªà¸šà¸à¸²à¸£à¸“์ตัวแทนขายจริง) - ระบบคำนวณเบี้ยทุกประเภท ตามเพศ อายุ ขั้นอาชีพ ทุนประกัน เบี้ยประกัน - ระบบคำนวณทุนประกัน จากจำนวนเบี้ยประกันที่ต้องการชำระ - ระบบคำนวณเบี้ยที่ผันแปรตาม ระยะเวลาที่คุ้มครอง? ระยะเวลาชำระเบี้ย? มีเงินคืนรายปี? รับเงินคืนเมื่อครบสัญญา? - รองรับ iSave (EA, EB, EC, ED, DA, DB, DC, DD), Whole Life (WN, WL) , E75/15, UE, LX, Term - ระบบคำนวณเบี้ยทันที เมื่อกà¸â€à¹€à¸¥à¸·à¸­à¸ - แสà¸â€à¸‡à¸œà¸¥à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸à¸£à¸²à¸Ÿà¹„à¸â€à¹‰ à¸â€à¸¹à¸à¸£à¸²à¸Ÿà¸‚ยายใหญ่ไà¸â€à¹‰ - ระบบคำนวณเบี้ยอนุสัญญา เมื่อกà¸â€à¹€à¸¥à¸·à¸­à¸ - รายละเอียà¸â€à¸­à¸™à¸¸à¸ªà¸±à¸à¸à¸²à¹à¸•à¹ˆà¸¥à¸°à¸•à¸±à¸§ สามารถแสà¸â€à¸‡à¹ƒà¸«à¹‰à¸¥à¸¹à¸à¸„้าà¸â€à¸¹à¹„à¸â€à¹‰à¹€à¸•à¹‡à¸¡à¹† - ไม่ต้องจำแบบประกัน หรือเงื่อนไขการรับทำประกันอีกต่อไป - แจ้งเตือนเมื่่อมีโปรแกรมปรับปรุงใหม่ หรือข้อมูลใหม่ทันที การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย - สามารถปรับปรุงข้อมูลแบบที่ขาย ไม่ขายไà¸â€à¹‰à¸ˆà¸²à¸ AppStore ไà¸â€à¹‰à¸—ุกที่ทุกเวลา - ไม่ต้องเรียกช่างมาติà¸â€à¸•à¸±à¹‰à¸‡ ไม่ต้องโทรหาใคร ข้อมูลเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน - เป็นแหล่งข้อมูลเอกสารอิเลคทรอนิคทุกอย่างที่ต้องการ - สามารถสั่งพิมพ์ (Print) เอกสารต่างๆ ให้ลูกค้าไà¸â€à¹‰à¸—ันที - สามารถส่งอีเมล์ (Email) เอกสารต่างๆ ให้ลูกค้าไà¸â€à¹‰à¸—ันที โอกาสในการพบลูกค้า มีไà¸â€à¹‰à¸—ุกที่ ทุกเวลา ซึ่งอาจไม่ไà¸â€à¹‰à¸¡à¸µà¹€à¸›à¹‡à¸™à¸„รั้งที่ 2 +++ จะà¸â€à¸µà¸à¸§à¹ˆà¸²à¹„หม ถ้า.... มีโปรแกรมนี้ติà¸â€à¸•à¸±à¸§à¹„ปà¸â€à¹‰à¸§à¸¢... +++

More

Technical specifications

Version: 1.1

Size: 9.01 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about SuperRich ING

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more