Discontinued App

TBC Digipass

TBC Digipass is an application, which generates onetime codes used to authorize Internet Banking and Mobile Banking transactions. Onetime code generated ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

TBC Digipass is an application, which generates onetime codes used to authorize Internet Banking and Mobile Banking transactions. Onetime code generated by the application is an alternative to SMS code and the codes generated by the token device. To activate the application please visit any of our branches. TBC Digipass - áƒâ€áƒ¡ არის აპლიკაცია, რომáƒâ€áƒšáƒ˜áƒª აგáƒâ€áƒœáƒâ€áƒ áƒ˜áƒ áƒâ€áƒ‘ს áƒâ€áƒ áƒ—ჯáƒâ€áƒ áƒáƒ“ „დიჯიპას კოდáƒâ€áƒ‘ს“ ინტáƒâ€áƒ áƒœáƒâ€áƒ¢ და მობაილ ბანკáƒâ€áƒ‘ის სისტáƒâ€áƒ›áƒáƒ¨áƒ˜ გადარიცხვáƒâ€áƒ‘ის დასაავტორიზáƒâ€áƒ‘ლად. აპლიკაციის მიáƒâ€áƒ  დაგáƒâ€áƒœáƒâ€áƒ áƒ˜áƒ áƒâ€áƒ‘ული áƒâ€áƒ áƒ—ჯáƒâ€áƒ áƒáƒ“ი „დიჯიპას კოდი” არის სტანდარტული დიჯიპასის მიáƒâ€áƒ  დაგáƒâ€áƒœáƒâ€áƒ áƒ˜áƒ áƒâ€áƒ‘ული კოდის და áƒâ€áƒ áƒ—ჯáƒâ€áƒ áƒáƒ“ი სმს კოდის ალტáƒâ€áƒ áƒœáƒáƒ¢áƒ˜áƒ•áƒ. აპლიკაციის აქტივაციისათვის საჭიროა áƒâ€áƒ¬áƒ•áƒ˜áƒáƒ— ნáƒâ€áƒ‘ისმიáƒâ€áƒ  ფილიალს.

More

Technical specifications

Version: 3.0.0

Size: 1.78 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about TBC Digipass

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download TBC Digipass free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more