TNSiTrade for iPad

Description TNSiTrade เป็นโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์แบบครบวงจร ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Description TNSiTrade เป็นโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์แบบครบวงจร ผ่านอุปกรณ์ iPad ซึ่งพัฒนาà¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¹€à¸—คโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ท่านสามารถซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸£à¸§à¸â€à¹€à¸£à¹‡à¸§ พร้อมà¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¸‚้อมูลข่าว กราฟวิเคราะห์ทางเทคนิค และบทวิเคราะห์จากหลักทรัพย์ธนชาต ที่จะช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์ตัà¸â€à¸ªà¸´à¸™à¹ƒà¸ˆà¹ƒà¸™à¸à¸²à¸£à¸¥à¸‡à¸—ุนไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸£à¸§à¸â€à¹€à¸£à¹‡à¸§à¹à¸¥à¸°à¹à¸¡à¹ˆà¸™à¸¢à¸³ ควบคู่กับการทำธุรกรรมออนไลน์ที่สะà¸â€à¸§à¸à¸ªà¸šà¸²à¸¢ เฉพาะลูกค้าหลักทรัพย์ธนชาตเท่านั้น จุà¸â€à¹€à¸â€à¹ˆà¸™à¸‚องโปรแกรม: - ข้อมูลการเคลื่อนไหวราคาซื้อขายของหลักทรัพย์และอนุพันธ์แบบเรียลไทม์ - สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸£à¸§à¸â€à¹€à¸£à¹‡à¸§ พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะการส่งคำสั่ง และพอร์ตการลงทุนไà¸â€à¹‰ - ข้อมูลบทวิเคราะห์จากหลักทรัพย์ธนชาตทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย - เครื่องมือวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค ที่จะช่วยให้ท่านวิเคราะห์ตัà¸â€à¸ªà¸´à¸™à¹ƒà¸ˆà¸¥à¸‡à¸—ุนไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¹à¸¡à¹ˆà¸™à¸¢à¸³à¸¢à¸´à¹ˆà¸‡à¸‚ึ้น - สามารถรับฟังไฟล์เสียงจากนักวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย - สามารถทำธุรกรรมการเงินแบบออนไลน์ไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸«à¸¥à¸²à¸à¸«à¸¥à¸²à¸¢ อาทิเช่น โอนเงินฝากหลักประกันแบบเรียลไทม์à¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£ E-Payment หรือ แจ้งการโอนหุ้น/แจ้งการถอนเงิน ผ่านทาง E-Forms ไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸‡à¹ˆà¸²à¸¢à¸â€à¸²à¸¢ - สามารถà¸â€à¸¹à¸£à¸²à¸¢à¸‡à¸²à¸™à¸¢à¸·à¸™à¸¢à¸±à¸™à¸£à¸²à¸¢à¸à¸²à¸£à¸‹à¸·à¹‰à¸­à¸‚าย/รายงานแสà¸â€à¸‡à¸£à¸²à¸¢à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸-ถอนเงิน/ รายงานแสà¸â€à¸‡à¸â€à¸­à¸à¹€à¸šà¸µà¹‰à¸¢à¸£à¸²à¸¢à¹€à¸â€à¸·à¸­à¸™à¸—ี่ท่านไà¸â€à¹‰à¸£à¸±à¸šà¸ˆà¸²à¸à¸¢à¸­à¸â€à¹€à¸‡à¸´à¸™à¸„งเหลือเà¸â€à¸·à¸­à¸™à¸¥à¹ˆà¸²à¸ªà¸¸à¸â€ ผ่านบริการ E-Statements - แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของลูกค้าหลักทรัพย์ธนชาตและอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไà¸â€à¹‰à¸—ี่ ฝ่ายการตลาà¸â€à¸­à¸´à¹€à¸¥à¸„ทรอนิคส์ บล.ธนชาต โทรศัพท์ 0 2217 8900 (เฉพาะเวลาทำการ)หรือà¸â€à¸¹à¸£à¸²à¸¢à¸¥à¸°à¹€à¸­à¸µà¸¢à¸â€à¹€à¸žà¸´à¹ˆà¸¡à¹€à¸•à¸´à¸¡à¹„à¸â€à¹‰à¸—ี่ http://www.TNSitrade.com Description TNSiTrade for iPad is a Multi-Market Trading Application on iPad which is specially developed with the cutting edge technology. Missing the market opportunity will never happen. With the TNSiTrade application, you can easily trade stocks and derivatives as well as track portfolio movement, real-times quotes, price charts, and access to our TNS daily research and SET news. Complete your online financial transactions with just one touch. Offering for TNS customers only! Key features: - Real time Stocks and Derivatives information - Able to trade in both Equity and Derivatives markets using a single application - Easy to check order status and manage your portfolio - TNS Daily Research including fundamental, technical, strategy to generate investing ideas and increase your knowledge. - Price Charts are provided to help you analyze the market accuracy. - Able to listen analyst’s briefing to capture daily trading via ‘Analyst on Air’ - Online financial transactions e.g. E-Payment, Cash Collateral Deposit, Cash/Stock Withdrawal request via E-Forms - Able to view your settlement history or trading transaction movements via ‘E-Statements’ - News and announcement from TNS - Others For more information, please contact Internet Hotline at 0 2217 8900 or visit http://www.TNSitrade.com. You can also reach us at: internet@thanachart.co.th Update : Moved from True App Store to Settrade.com

More

Technical specifications

Version: 2.4.2

Size: 9.39 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about TNSiTrade for iPad

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download TNSiTrade for iPad free

Similar apps to TNSiTrade for iPad

TISCO eTrade

Finance | iPhone, iPad

K-Merchant

Finance | iPhone, iPad

SCBLIFE

Productivity | iPhone, iPad

MGA

Productivity | iPhone, iPad

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more