Discontinued App

Thai Alphabet Game

### เกมตัวอักษรไทยบนไอแพà¸â€à¹€à¸«à¸¡à¸²à¸°à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸š ... - ผู้ปกครองที่ต้องการสอนลูกหลานหัà¸â€à¹€à¸‚ียนอักษรไทย ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

### เกมตัวอักษรไทยบนไอแพà¸â€à¹€à¸«à¸¡à¸²à¸°à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸š ... - ผู้ปกครองที่ต้องการสอนลูกหลานหัà¸â€à¹€à¸‚ียนอักษรไทย ไม่จำเป็นต้องเปลืองกระà¸â€à¸²à¸©à¸­à¸µà¸à¸•à¹ˆà¸­à¹„ป - เà¸â€à¹‡à¸à¹†à¸­à¸™à¸¸à¸šà¸²à¸¥à¸—ี่กำลังหัà¸â€à¹€à¸‚ียนอักษรไทย - คุณครูระà¸â€à¸±à¸šà¸Šà¸±à¹‰à¸™à¸­à¸™à¸¸à¸šà¸²à¸¥ เพราะเà¸â€à¹‡à¸à¹†à¸ˆà¸°à¸ªà¸™à¸¸à¸à¹„ปกับการเรียน - ชาวต่างชาติที่ต้องการฝึกเขียนอักษรไทย เกมเพื่อให้เà¸â€à¹‡à¸à¹†à¸ªà¸™à¸¸à¸à¸à¸±à¸šà¸à¸²à¸£à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸™à¸£à¸¹à¹‰à¸•à¸±à¸§à¸­à¸±à¸à¸©à¸£à¹„ทย การเรียนรู้ตัวอักษรไทยของเà¸â€à¹‡à¸à¹†à¸ˆà¸°à¹„ม่น่าเบื่ออีกต่อไป เพราะจะเพลิà¸â€à¹€à¸žà¸¥à¸´à¸™à¹„ปกับเรียนผ่านเกมต่างๆ "เกมตัวอักษรไทย" แบ่งออกเป็น ๖ เกมหลักà¸â€à¸±à¸‡à¸™à¸µà¹‰ (๑) ฝึกเขียนอักษรไทย ฝึกเขียนอักษรไทยง่ายๆโà¸â€à¸¢à¸¥à¸²à¸à¸™à¸´à¹‰à¸§à¸•à¸²à¸¡à¹‚ครงร่าง มีพยัญชนะไทย à¹â€à¹â€ ตัวและตัวเลขไทย ๑๐ ตัว เมื่อเขียนแต่ละตัวเสร็จ จะไà¸â€à¹‰à¸â€à¸¹à¸ à¸²à¸žà¸›à¸£à¸°à¸à¸­à¸šà¸žà¸£à¹‰à¸­à¸¡à¸—ั้งไà¸â€à¹‰à¸¢à¸´à¸™à¸„ำอ่านของอักษรแต่ละตัว มีรูปประกอบมากมายรอให้เà¸â€à¹‡à¸à¹†à¹„à¸â€à¹‰à¸„้นหาและเพลิà¸â€à¹€à¸žà¸¥à¸´à¸™à¹„ปกับการเรียนรู้ (๒) รูปอะไรเอ่ย? เกมจะแสà¸â€à¸‡à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸žà¸£à¹‰à¸­à¸¡à¸à¸±à¸šà¸â€à¸²à¸§à¸«à¸¥à¸²à¸¢à¸â€à¸§à¸‡à¸—ี่มีตัวอักษรแสà¸â€à¸‡à¸­à¸¢à¸¹à¹ˆ เà¸â€à¹‡à¸à¹†à¸ˆà¸°à¸•à¹‰à¸­à¸‡à¹€à¸¥à¸·à¸­à¸à¸â€à¸²à¸§à¹ƒà¸«à¹‰à¸ªà¸­à¸â€à¸„ล้องกับรูปภาพที่แสà¸â€à¸‡ หากเลือกผิà¸â€à¸â€à¸²à¸§à¸ˆà¸°à¹€à¸£à¸´à¹ˆà¸¡à¸«à¸¡à¸¸à¸™à¸Šà¸™à¸à¸±à¸™à¹ƒà¸«à¹‰à¹„à¸â€à¹‰à¸à¸¶à¸à¸„วามไวของสายตา หากเลือกไà¸â€à¹‰à¸–ูกต้องก็จะมีภาพใหม่มาให้ฝึกไม่รู้จบ (๓) เงาอะไรเอ่ย? เà¸â€à¹‡à¸à¹†à¸ˆà¸°à¸•à¹‰à¸­à¸‡à¸ˆà¸³à¸«à¸£à¸·à¸­à¸—ายว่าเงาที่ปรากฏเป็นของรูปที่สอà¸â€à¸„ล้องกับตัวอักษรใà¸â€ วิธีการเล่นจะเหมือนกับ (๒) เล่นไà¸â€à¹‰à¹„ม่รู้จบ (à¹â€) อักษรอะไรเอ่ย? ไม่มีรูปให้à¸â€à¸¹ เà¸â€à¹‡à¸à¹†à¸ˆà¸³à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸•à¹‰à¸­à¸‡à¹ƒà¸Šà¹‰à¸„วามจำเมื่อฟังเสียงคำอ่านของตัวอักษร แล้วต้องเลือกà¸â€à¸§à¸‡à¸â€à¸²à¸§à¹ƒà¸«à¹‰à¸–ูกต้อง ถ้าใครเล่นเกมนี้ชนะทุกครั้งแสà¸â€à¸‡à¸§à¹ˆà¸²à¸¡à¸µà¸„วามจำและรู้จักตัวอักษรไทยไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸â€à¸µà¹€à¸¢à¸µà¹ˆà¸¢à¸¡ เล่นไà¸â€à¹‰à¹„ม่รู้จบ (๕) เกมจับคู่ เกมจะแสà¸â€à¸‡à¸£à¸¹à¸›à¹à¸¥à¸°à¸•à¸±à¸§à¸­à¸±à¸à¸©à¸£à¹„ทยที่แตกต่างกันสี่คู่ เà¸â€à¹‡à¸à¹†à¸•à¹‰à¸­à¸‡à¸¥à¸²à¸à¹€à¸ªà¹‰à¸™à¹€à¸Šà¸·à¹ˆà¸­à¸¡à¹ƒà¸«à¹‰à¸–ูกต้อง ระหว่างรูปภาพกับตัวอักษรที่มีความหมายสอà¸â€à¸„ล้องกัน เล่นไà¸â€à¹‰à¹„ม่รู้จบ (๖) เกมรถแข่ง เà¸â€à¹‡à¸à¹†à¸ˆà¸°à¸Šà¸·à¹ˆà¸™à¸Šà¸­à¸šà¹€à¸à¸¡à¸™à¸µà¹‰à¸–้าชอบรถ เà¸â€à¹‡à¸à¹†à¸•à¹‰à¸­à¸‡à¸—ำหน้าที่เป็นคนขับรถแข่ง โà¸â€à¸¢à¸ˆà¸°à¸•à¹‰à¸­à¸‡à¸‚ับรถเก็บรูปบนถนนและบังคับรถให้เก็บà¸â€à¸²à¸§à¸—ี่มีอักษรไทยที่สอà¸â€à¸„ล้องกัน อย่าขับเพลินจนลืมเก็บรูปกับà¸â€à¸²à¸§à¸«à¸£à¸·à¸­à¹„ปชนสิ่งกีà¸â€à¸‚วางเข้าล่ะ ไม่ต้องกังวล ถ้าพลาà¸â€à¸•à¸£à¸‡à¹„หนก็จะเริ่มใหม่ตรงจุà¸â€à¸™à¸±à¹‰à¸™ ### Optimised for iPad ### This game is very good for ... - Parents who wants to teach their kids to write Thai alphabets - Pre-school kids to play and learn Thai alphabets - Teachers in pre-school to teach their students - Foreigners who wants to learn Thai alphabets A great way to learn Thai alphabets for kids! Learning Thai alphabets is not boring anymore since your kid will enjoy writing and playing games with Thai alphabets and numbers while listening to pleasant musics. This app consists of 6 games: (1) Writing Thai alphabets and numbers Learn how to write Thai alphabets by tracing your finger along the alphabet outline. When finished, it will play sound of that alphabet with a word in Thai together with a beautiful picture showing the meaning of that alphabet. There are 44 alphabets and 10 numbers to explore! (2) Bouncing stars - Match picture with alphabet A picture and stars with alphabets will be displayed on each round. The objective is to touch the star with right alphabet (same meaning as the picture), otherwise a turbulence will start and stars will be bouncing against each other. (3) Bouncing stars - Match the shadow of picture with alphabet A black shadow will be shown. You need to remember or guess the picture how it looks and choose the relevant alphabet. Stars start bouncing when the wrong alphabet is touched. (4) Bouncing stars - Hear the voice and choose the alphabet This time, there will be no clue of picture. You must remember the alphabet and choose the right one. (5) Draw lines to match between picture and alphabet Four sets of picture and alphabet are randomly generated. You need to draw a line to match each pair of picture and alphabet. The picture and alphabet disappear when the right pair is selected. (6) Alphabet Driving Love to drive a car? Then start driving a car now! You will now become a driver who control a car to collect the picture on the road then drive to collect the correct star. The speed of the car increases every round, so please be careful not to miss the picture or correct alphabet. A long way to go... Don't worry, you will restart at the point where you missed.

More

Technical specifications

Version: 1.2

Size: 18.41 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Thai Alphabet Game

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Thai Alphabet Game free

Similar apps to Thai Alphabet Game

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more