Discontinued App

Thai Calculus 1

แอพพลิเคชั่น calculus 1 for Thai สร้างขึ้นมาสำหรับประกอบการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

แอพพลิเคชั่น calculus 1 for Thai สร้างขึ้นมาสำหรับประกอบการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส 1 และการศึกษาà¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¸•à¸™à¹€à¸­à¸‡à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸šà¸œà¸¹à¹‰à¸ªà¸™à¹ƒà¸ˆ เนื้อหาประกอบà¸â€à¹‰à¸§à¸¢ เนื้อความ สูตร ตัวอย่าง และทฤษฎีบทที่สำคัญ รวมทั้งสิ้น 6 บท ไà¸â€à¹‰à¹à¸à¹ˆ ทบทวน ฟังก์ชัน ฟังก์ชันที่สำคัญ ลิมิตของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ของฟังก์ชัน สำหรับเวอร์ชั่นต่อไป จะเพิ่มเนื้อหาในแต่ละบทให้ครอบคลุมฟังก์ชันต่างๆมากขึ้น และเพิ่มเติมในส่วนของตัวอย่างและแบบฝึกหัà¸â€à¸­à¸µà¸à¸â€à¹‰à¸§à¸¢ หัวข้อย่อยในแต่ละบท บทที่ 1 ทบทวน เนื้อหาประกอบà¸â€à¹‰à¸§à¸¢ จำนวนจริง พีชคณิตบนจำนวนจริง พหุนาม การแก้สมการ ช่วงและการแก้อสมการ รากที่ n เรขาคณิต ระบบพิกัà¸â€à¸‰à¸²à¸ เส้นตรง บทที่ 2 ฟังก์ชัน เนื้อหาประกอบà¸â€à¹‰à¸§à¸¢ กราฟของสมการ นิยามของฟังก์ชัน คุณสมบัติพื้นฐานของ ฟังก์ชันฟังก์ชันชนิà¸â€à¸žà¸´à¹€à¸¨à¸© บทที่ 3 ฟังก์ชันที่สำคัญ เนื้อหาประกอบà¸â€à¹‰à¸§à¸¢ ฟังก์ชันพหุนามกำลังสอง ฟังก์ชันพหุนาม ฟังก์ชันเอกซ์ โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม คุณสมบัติของ log บทที่ 4 ลิมิตของฟังก์ชัน เนื้อหาประกอบà¸â€à¹‰à¸§à¸¢ นิยามของลิมิต เทคนิคการหาลิมิต ลิมิตทางเà¸â€à¸µà¸¢à¸§ ลิมิตอนันต์และลิมิตค่าอนันต์ บทที่ 5 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน เนื้อหาประกอบà¸â€à¹‰à¸§à¸¢ นิยามของอนุพันธ์ การหาอนุพันธ์โà¸â€à¸¢à¹ƒà¸Šà¹‰à¸ªà¸¹à¸•à¸£ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกผกผัน อนุพันธ์อันà¸â€à¸±à¸šà¸ªà¸¹à¸‡ อนุพันธ์โà¸â€à¸¢à¸›à¸£à¸´à¸¢à¸²à¸¢ บทที่ 6 ปริพันธ์ของฟังก์ชัน เนื้อหาประกอบà¸â€à¹‰à¸§à¸¢ นิยามและสูตรพื้นฐาน สูตรการอินทิเกรต เทคนิคการ อินทิเกรต อินทิเกรตทีละส่วน อินทิกรัลจำกัà¸â€à¹€à¸‚ต

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 2.29 MB

System:

Price: 0,00 €

Developed by EGCO_DEVTeam

Day of release: 0000-00-0

Comments about Thai Calculus 1

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Thai Calculus 1 free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more