Discontinued App

Thai SL

Thai Sign Language is for people interested in learning Thai Sign Language as well as Thai signers who want to learn Thai Features: - Over 1,000 Thai ...

Discontinued App

Description

Thai Sign Language is for people interested in learning Thai Sign Language as well as Thai signers who want to learn Thai Features: - Over 1,000 Thai SL words in video clips - Thai word entries by grammatical category - Thai SL Classifier dictionary - Thai Fingerspelling - Basic Thai SL lessons ภาษามือไทย สำหรับผู้สนใจเรียนภาษามือไทย และผู้ใช้ภาษามือไทยที่ต้องการเรียนภาษาไทย ประกอบà¸â€à¹‰à¸§à¸¢ - ศัพท์ภาษามือไทยมากกว่า 1,000 คําพร้อมวีà¸â€à¸´à¹‚อคลิป - ศัพท์ตั้งภาษาไทยจัà¸â€à¸•à¸²à¸¡à¸à¸¥à¸¸à¹ˆà¸¡à¹„วยากรณ์ - พจนานุกรมลักษณนามภาษามือไทย - วีà¸â€à¸´à¹‚อคลิปแสà¸â€à¸‡à¸à¸²à¸£à¸ªà¸°à¸à¸â€à¸™à¸´à¹‰à¸§à¸¡à¸·à¸­à¸­à¸±à¸à¸©à¸£à¹„ทย - บทเรียนภาษามือไทยเบื้องต้น

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 160.96 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Thai SL

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more