Discontinued App

Thai SL Dictionary

A Thai Sign Language Dictionary App developed by the same developer of Thai SL App specifically for English language users. Features: - English lexical ...

Discontinued App

Description

A Thai Sign Language Dictionary App developed by the same developer of Thai SL App specifically for English language users. Features: - English lexical entries in alphabetical order. - Thai Sign Language words displayed in video clips - Written Thai words in video clips To install, WiFi or 3G is recommended แอ๊ปป์พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับศัพท์ตั้งภาษาอังกฤษ พัฒนาโà¸â€à¸¢à¸œà¸¹à¹‰à¸žà¸±à¸’นาแอ๊ปป์Thai SL เพื่อการสืบค้นข้อมูลจากศัพท์ภาษาอังกฤษโà¸â€à¸¢à¹€à¸‰à¸žà¸²à¸° ลักษณะสําคัญ - ศัพท์ตั้งเป็นภาษาอังกฤษเรียงลําà¸â€à¸±à¸šà¸•à¸²à¸¡à¸­à¸±à¸à¸©à¸£à¸ à¸²à¸©à¸²à¸­à¸±à¸‡à¸à¸¤à¸© - วิà¸â€à¸µà¹‚อคลิปแสà¸â€à¸‡à¸¨à¸±à¸žà¸—์ภาษามือไทย - อักษรไทยสําหรับศัพท์ภาษาไทยเขียนไว้ในวิà¸â€à¸µà¹‚อคลิป แนะนําให้ติà¸â€à¸•à¸±à¹‰à¸‡à¸œà¹ˆà¸²à¸™WiFi หรือ 3G

More

Technical specifications

Version: 1.3

Size: 123.22 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Thai SL Dictionary

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more