Tomke

Boartsje mei Tomke Lês en boartsje mei Tomke. Harkje nei de fleurige ferhaaltsjes en sjoch nei de film. Heit of mem kin it ferhaal ek foarlêze. De ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Boartsje mei Tomke Lês en boartsje mei Tomke. Harkje nei de fleurige ferhaaltsjes en sjoch nei de film. Heit of mem kin it ferhaal ek foarlêze. De bern kinne dan sels de animaasjes yn it boekje ûntdekke. Lees en speel met Tomke. Luister naar de vrolijke verhalen en kijk naar de film. Papa of mama kan het verhaal ook voorlezen. De kinderen kunnen dan zelf de animaties in het boekje ontdekken. De pjutten kinne sels oan ’e slach mei de ferhalen, animaasjes, puzels en spultsjes. De peuters kunnen zelf aan de slag met de verhalen, animaties, puzzels en spelletjes. De Tomke app bestiet út: -1 boekje mei animaasjes + 2 ekstra boekjes - Mooglikheid om sels foar te lêzen of foarlêzen wurde mei film -puzels by de ferhalen en it spultsje ‘sykje de plaatsjes’ De Tomke app bestaat uit: -1 boekje met animatie + 2 extra boekjes -Mogelijkheid om zelf voor te lezen of voorgelezen worden met film -Puzzels bij de verhalen en het spelletje ‘zoek de plaatjes’

More

Technical specifications

Version: 1.4

Size: 182.86 MB

System:

Price: 0,00 €

Developed by Afûk

Day of release: 0000-00-0

Comments about Tomke

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Tomke free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more