Discontinued App

TreeCondo

TreeCondo Application เป็น Application บน iPhone และ iPad ที่นำเสนอรายละเอียà¸â€à¸‚องโครงการ ...

Discontinued App

Description

TreeCondo Application เป็น Application บน iPhone และ iPad ที่นำเสนอรายละเอียà¸â€à¸‚องโครงการ TreeCondo ทุกโครงการ พร้อมภาพประกอบ, VDO, และสถานที่ตั้ง ผู้ใช้งานยังสามารถติà¸â€à¸•à¹ˆà¸­à¸à¸±à¸šà¹‚ครงการผ่านทาง Application ไà¸â€à¹‰ ทั้ง โทรศัพท์, Email ,และเข้าสู่ Website ไà¸â€à¹‰à¹€à¸¥à¸¢à¸—ันที นอกจากนั้นยังมีช่องทางให้ลูกบ้านของเราสามารถติà¸â€à¸•à¹ˆà¸­à¸à¸±à¸šà¹‚ครงการเพื่อแนะนำ หรือแจ้งปัญหาต่างๆที่เกิà¸â€à¸‚ึ้น ไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸ªà¸°à¸â€à¸§à¸à¸£à¸§à¸â€à¹€à¸£à¹‡à¸§à¸­à¸µà¸à¸â€à¹‰à¸§à¸¢ TreeCondo Application is now available for iPhone and iPad. An easy way to explore various TreeCondo projects, to access projects information, photos, VDO and location. It allows an instant access to contact us either by phone, or email as well as a link to TreeCondo's website at a touch of a button.  Moreover,  our TreeCondo residence can download this application to be able to send any comments or  problems directly and promptly to us.

More

Technical specifications

Version: 1.5

Size: 30.63 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about TreeCondo

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more