Discontinued App

Verifeye

Verifeye to aplikacja, pozwalajÄ…ca sprawdzić, czy nie grozi Ci jedna z chorób oczu-zwyrodnienie plamki żóÅ‚tej. Oczy peÅ‚niÄ… ważnÄ… rolÄ™ ...

Discontinued App

Description

Verifeye to aplikacja, pozwalajÄ…ca sprawdzić, czy nie grozi Ci jedna z chorób oczu-zwyrodnienie plamki żóÅ‚tej. Oczy peÅ‚niÄ… ważnÄ… rolÄ™ w naszym życiu, powinniÅ›my pielÄ™gnować je, aby jak najdÅ‚użej zachować ich sprawność. AMD to poważne schorzenie mogÄ…ce prowadzić do znacznego ubytku, a nawet caÅ‚kowitej utraty wzroku. CzÄ™sto nie jesteÅ›my Å›wiadomi, że choroba ta może rozwijać siÄ™ lub rozwija siÄ™ w naszych oczach. Verifeye umożliwia przeprowadzenie testów najczÄ™stszych objawów AMD: + Test Amslera-wstÄ™pny test umożliwiajÄ…cy samodzielne sprawdzenie wystÄ™powania zwyrodnienia plamki żóÅ‚tej. - Test 1 - drażliwość na Å›wiatÅ‚o i nasycenie oraz jasność barw, czyli objawów które najczęściej kojarzÄ… nam siÄ™ ze zmÄ™czeniem oczu, na przykÅ‚ad podczas pracy na komputerze, a w rzeczywistoÅ›ci mogÄ… być jednym z sympotmów AMD. - Test 2 - widzenie centralne, które jest możliwe tylko dziÄ™ki prawidÅ‚owemu funkcjonowaniu plamki żóÅ‚tej, najwiÄ™kszego skupiska Å›wiatÅ‚oczuÅ‚ych receptorów oka, które w przypadku AMD zostaje uszkodzone. - Test 3 w poÅ‚Ä…czeniu z testem daltonizmu - rozróżnianie kolorów. W przypadku osoby cierpiÄ…cej na daltonizm, w teÅ›cie nie wystÄ™pujÄ… kolory czerwony i zielony, tak aby po przeprowadzeniu testu wynik byÅ‚ miarodajny i nie przekÅ‚amany. - Test 4 - zaburzenia widzenia prostych linii. Z użyciem akcelerometru przesuwamy piÅ‚kÄ™ do doÅ‚ka, tak aby nie wypadÅ‚a za wyznaczonÄ… trasÄ™. Testy można wykonać osobno lub wszystkie jednoczeÅ›nie, a ich wyniki zapisywać. Porównanie wyników z danego okresu czasu pozwoli na sprawdzenie zmian naszego wzroku. Badaj siÄ™, aby w razie potrzeby podjąć dziaÅ‚anie i widzieć piÄ™kno otaczajÄ…cego CiÄ™ Å›wiata. Aplikacja Verfieye zostaÅ‚a stworzona jako część programu App Camp, organizowanego przez firmÄ™ Kainos. Studenci zdobyli wiedzÄ™ i umiejÄ™tnoÅ›ci oraz wsparcie, które pozwoliÅ‚o im zrealizować swoje pomysÅ‚y. Å»eby dowiedzieć siÄ™ wiÄ™cej, bÄ…dź zgÅ‚osić swoje zainteresowanie kolejnÄ… edycjÄ…, odwidedź http://appcamp.pl lub http://kainos.pl ENG: Verifeye is an application that enables you to check, whether you are in danger of one of the eye illnesses-Age Related Macular Degeneration. Eyes have a crucial role in our lives, we should take care of them in order to keep them healthy for a long time. AMD is a really serious illness, that can cause very serious deterioration of the vision, lacks of vision in central field and even blindness in a final stage. We are often unaware of this illness and don't know that it can be also found in our eyes. Verifeye enables you to make tests of the most common AMD symptoms. - Amsler Test - the most popular way to check straight lines disorder and other AMD symptoms at home. - Test 1 - light sensitivity, brightness and saturation of colour disorder - symptoms that are often connected with tiredness od eyes, for example after working at a computer but in reality it can be one of the symptoms of AMD. - Test 2 - focal vision that is possible only because of the macula, which is the central area of the retina and in AMD it can be damaged. - Test 3 - with daltonism test - colour distinguish. When somebody suffer from daltonism he won't have to choose between green and red colour in test 3 (he should only change switch to the right position), so the result of this test won't be distorted. - Test 4 - blur of edges disorder. You have to move a ball to the dimple by using accelerometer. This ball can't fall away from the road. Examine yourself in order to take steps to health and see the beauty of the world that surrounds you. Verifeye was developed as part of the Kainos App Camp PL program. Students where given the skills, tools and support needed to make thier ideas a reality. To find out more info, or apply yourself, see http://appcamp.co.uk or http://kainos.com

More

Technical specifications

Version: 1.1

Size: 14.22 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Verifeye

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more